Онлайн определител

Къде да наблюдаваме птиците

Бургас

Ключовото място са Бургаските влажни зони – Атанасовското, Мандренското, Бургаското и Поморийското езера, както и крайбрежната част на морето в района. Централният и най-разработен обект за наблюдаване на птици е защитената местност “Пода”, където се намира и средището за наблюдение и опазване на птиците за целия район – Природозащитния център (ПЗЦ) на БДЗП “Пода”. Укритие за наблюдаване на птици има и на брега на Атанасовско езеро - Южни солници, за наблюдаване на птици подходящо място е и Музеят на солта до Поморие. Разбира се, подходящи за наблюдаване на птици са стотици “точки” около тези влажни зони, към които бихте могли да бъдете насочени от служителите на БДЗП в ПЗЦ “Пода” – Бургас 056 500 560, имейл: poda@bspb.org.

 

Блато Алепу. Наблюдава се от шосето източно от влажната зона.

 

Резерват Ропотамо (с блатото Аркутино). Най-подходящо за наблюдение място е кея за лодки до моста на главния път, а за Аркутино – специалното съоръжение (мостче) до паркинга в северната част на резервата.

 

Основни видове птици

 

Много богат видов състав птици, като преобладават водолюбивите: повечето срещащи се в България видове чапли, пеликани, корморани, лебеди, диви патици, грабливи птици, и особено дъждосвирци, чайки и рибарки, както и пойни птици. Бургаските влажни зони са един от малкото райони в България, където без особени усилия могат да бъдат наблюдавани блестящия ибис и бялата лопатарка, червения ангъч, тръноопашатата потапница, гагата, саблеклюна, кафявокрилия и чернокрилия огърличник, тънкоклюната чайка, дебелоклюната рибарка, мустакатия синигер и други. В района на блатото Алепу освен някои от посочените по-горе видове могат да се видят полската бъбрица и речния дъждосвирец, а Ропотамо предлага отлична възможност за наблюдаване на полубеловратата мухоловка, градинската дърволазка, средния пъстър кълвач и др.

 

Препоръчителни сезони

 

Интересни видове могат да се наблюдават през всички сезони. Пролетта е характерна с богатото видово разнообразие на дъждосвирците и някои пойни, докато есента е най-добрия сезон за наблюдаване почти всички видове грабливи птици. Естествено, видове като тръноопашатата потапница, тундровия лебед или голямата черногърба чайка могат да бъдат видяни най-вече през зимата, а полубеловратата мухоловка – през гнездовия сезон.

 

Основен източник на информация и насоки

 

Природозащитния център на БДЗП “Пода”, чиито служители следят постоянно орнитологичната обстановка в района.

Виж повече

София - Южен парк

Южният парк, известен на всички софиянци и гости на столицата, е разположен в полите на Витоша, между кварталите „Гоце Делчев”, „Иван Вазов” и „Лозенец”. Един от най-големите паркове в София е приютил истинско птиче съкровище - около 65 вида птици, от които 29 са защитени със Закона за биологичното разнообразие и 2 вида са вписани в Червената книга на България. Първоначалният проект е бил Южният парк да се слива с Природен парк “Витоша”, но застрояването и промяната в собствеността на имотите, които са част от планираната територия на парка, слагат точката на тази част от проекта.
Южният парк има естествената връзка с Витоша “по въздуха”, важна в орнитологично отношение като част от миграционния коридор Via Aristotelis, минаващ по долината на река Струма.

 

Южният парк е комбинация от различни местообитания - открити пространства /тревни площи/, храсталаци, петна от широколистни, иглолистни и смесени гори, гори с подлес от бодливи храсти /къпини, шипки/ и увивни растения /повет, бръшлян/, заблатени водоеми. Пресича го Перловската река. Характерно и рядко градско местообитание в Южния парк е подобното на лонгоз заблатено пространство с високи дървета близо до централния вход на парка откъм бул. “Витоша”, което приютява редица водолюбиви птици. Мястото е богато и на различни видове кълвачи, сред които черният кълвач – вид от Червената книга на България.

 

Други видове птици
Най-често можете да видите: зеленоглава патица, зеленоножка, крещалец, малък воден бик – в районите на изкуствените езера, които са основно в южната част на парка /близо до входа откъм кв. “Хладилника”/.

 

От широкоразпространените видове птици, в парка през различните сезони могат да се видят и разпознаят лесно даже от децата зеленият кълвач, големият пъстър кълвач, обикновената чинка, големият синигер, дългоопашатият синигер, синият синигер, лъскавоглавият синигер, щиглецът, зелениката.

 

Малко по-трудно се намират от нетренирано око еловият и брезовият певец, жълтоглавото кралче, орехчето, голямото черноглаво коприварче, червеногърбата сврачка, черешарката, червенушката и планинската стърчиопашка. Истински късмет е необходим, за се види южния славей – по-скоро ще го чуете.

 

Навсякъде в Южния парк, разбира се, попадате на гугутки, гълъби, сойки, свраки, врабчета, косове, сиви врани, обикновени скорци, горски зидарки, пойни дроздове, а във въздуха над парка ловуват градски и селски лястовици, обикновени бързолети и др.

 

По-рядко в Южния парк може да се види нощна чапла, а от дневните грабливи птици - обикновен мишелов, малък ястреб, черношипа ветрушка. Малкият ястреб, който също е в Червената книга на България, дори гнезди в парка.

 

Макар и изключително рядко и с цената на голяма упоритост, в Южния парк край Перловската река можете да видите воден кос. Редки са и срещите с черния кълвач, авлигата, ръждивогушото ливадарче и земеродното рибарче. Въпреки това можете да ги видите в различни части на парка през различните сезони: Черният кълвач – през зимата и ранна пролет, ръждивогушото ливадарче – през периода на миграцията, а останалите – през лятото.

 

Нощните грабливи птици могат по-често да се чуят, отколкото да се видят, но в Южния парк са представени от ушатата сова, чухала и обикновената кукумявка.

 

Пролет и есен, по време на миграция, с повече шанс в Южния парк можете да видите малко белогушо коприварче, беловрата и сива мухоловка.

 

Препоръчителни сезони
Интересни видове могат да се наблюдават през всички сезони, но най-добро място за наблюдение на птици Южният парк става пролет и есен, по време на миграция, когато могат да се видят най-много видове птици. През лятото могат да се видят повечето от посочените и по-горе видове популярни пойни птици.

През зимата по-лесно могат да се наблюдават щиглец, червенушка, зеленика, кълвачите. Водолюбивите птици често остават да зимуват в Южния парк, благодарение на факта, че едно от езерата там не замръзва. Причината е в двата извора, единият от които в центъра на самото езеро.

Източник на информацията и съвети:
Светослав Митков от Софийския клон на БДЗП от години проучва богатството на птици в Южния парк. Той е направил пълния списък на 65-те вида птици и снимки на почти всички, които могат да се видят там през различните сезони на годината и в различните райони на парка, основно денем.
За да наблюдавате птиците в Южния парк, се нуждаете от стандартната за всеки любител на птиците екипировка – бинокъл, търпение и хуманно отношение към природата.
Ако се нуждаете от повече информация, съвет или от водач, който да ви покаже видовете и местообитанията на птиците в Южния парк, пишете до Централния офис на БДЗП на e-mail: bspb_hq@bspb.org.

Погледнете снимките на Светослав Митков на някои от птиците в Южния парк в галерията

Виж повече

Организирайте си уникална екскурзия с LivingNature

Ако желаете да наблюдавате птици или други диви животни, но имате нужда от опитен водач...
Ако мечтаете да се потопите в света на дивата природа и да посетите нови и непознати места...
Или винаги сте искали да си направите уникален фотографски тур или да имате ментор, който да ви обучи как се снимат диви животни...
Тогава вашият партньор е LivingNature - туроператорската фирма на БДЗП.
Ние разполагаме с опитни водачи с дългогодишен опит и задълбочени знания, които ще ви помогнат да направите вашето приключение сред природата незабравимо и уникално.

Виж повече