Онлайн определител

Тръноопашата потапница


сн. Николай Петков

Името на тази странна птица идва от стърчащата подобно на трън нагоре опашка. Впечатление правят контрасно бялата глава при мъжката птица и синият клюн. Тръноопашатата потапница е рядък зимуващ вид за нашата страна. Регистрирана е само по Черноморското крайбрежие, като любимият и адрес са Бургаските езера. Малки групи се наблюдават и във влажните зони по северното Черноморие.

 

Някои водоеми предлагат идеални условия за вида през студените месеци на годината. Такова е Бургаското езеро известно още като езерото Вая. Точно в него от декември до март се наблюдават средно между 140 до 250 тръноопашати потапници. В последните години най-висока е била числеността на вида в края на миналия век, когато през март в езерата на Бургас са регистрирани повече от 2 000 птици. Днес в света числеността на тръноопашатата потапница се изчислява на около 10 000 екземпляра. Това поставя видът в списъка на застрашените от изчезване в световен мащаб,  чиято  численост намалява с по-бързи темпове от очакваното.

 

Най-сериозната заплаха за това е унищожаването на естествените ѝ местообитания – влажните зони в които гнезди, зимува и почива. В България към нея може да се добави и бракониерството. Тази интересна, загадъчна и красива птица лесно става жертва на бракониерите. Причината е нейната непрадпазливост. В Бургас от 2010 г. БДЗП изпълнява проект „Живот за Бургаските езера” към програма LIFE+ на ЕС.  Една от основните цели на проекта е намаляване на незаконното посегателство срещу защитени видове и местообитания. Затова участвахме в създаването на Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в Бургас, която да оказва помощ и подкрепа на институциите у нас, отговорни за прилагането и изпълнението на природозащитното законодателство и по-специално на Закона за рибарство и аквакултури.

 

Също така, в помощ на ловците бе създадено помагало, което да могат да използват по време на лов. Изданието представя всички защитени и застрашени от изчезване видове водолюбиви птици и техните отличителни белези сравнени с видовете разрешени за отстрел.

 

И не на последно място, за да бъдат поддържани в благоприятно състояние местата за почивка и хранене на тръноопашата потапница около Бургас по проекта бяха удълбани три места в защитена местност „Пода” и едно в поддържан резерват "Атанасовско езеро", където бяха създадени открити водни тела, които само два месеца след запълването им с вода вече бяха заети от много видове насекоми, бозайници и различни видове птици.

 

Друга мярка е управлението на тръстикови масиви. Това се случва чрез косене на тръстиката и изнасяне на старата и суха биомаса, с което се подобрява качеството и състоянието на водните басейни. През 2013г. бе експериментално контролирано изгорен и малък тръстиков масив с разрешението на МОСВ.

 

Посредством разработвания от експертите Национален план за опазване на тръноопашатата потапница се надяваме да осигурим оцеляването на тази красива птица и за в бъдеще.

 

Научете повече за тръноопашатата потапница