Онлайн определител

Царски (кръстат) орел


сн. Данеле Окиато

Царският орел е една от най-редките птици на планетата. Той е световно застрашен вид и популацията му намалява в световен мащаб. В миналото царският орел е бил една от най-разпространените грабливи птици в България. Преди 200 години у нас се смята, че е имало около 2000, а днес са останали едва 24 двойки.

 

От хилядолетия царският орел е почитан като свещена птица, защото предците ни смятали, че прогонва буреносните облаци и спасява реколтата. И до днес в някои краища на България вярват, че ако царският орел бъде убит или му се напакости, голяма беда ще сполети хората. Народното му име е „кръстат орел” заради белите петна, наподобяващи еполети върху крилете му, които се виждат при полет.    

 

Причините за драстичното намаляване на вида са много, но сред основните са масовото избиване на хищните птици през 50-70-те години на миналия век, промяната на местообитанията и развитието на интензивно селско стопанство, което доведе до намаляване и изчезване на дивите животни, които служат и за храна на царския орел.  Неправилното използване на пестициди в земеделието,  незаконното залагане на отровни примамки и бракониерството са все още причина за смъртта на много орли.  През последните години се разкри и още една заплаха за царския орел, за която доскоро нямаше доказателства. Чрез сателитното проследяване на царски орли БДЗП доказа, че значителна част от младите птици загиват в резултат на токов удар, при опит да кацнат на необезопасени  стълбове от електропреносната мрежа. Над 80% от царските орли, които следим със сателитни предаватели и чиято съдба е известна, загинаха от токов удар на територията на България и Турция.

 

Дейностите по проучване и опазване на царския орел се извършват от БДЗП вече близо 20 години. През 2009 г. стартира и първия проект, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз за България - проектът „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”. Проектът се осъществява в партньорство с Кралското дружество за защита на птиците, Унгарското орнитологическо дружество, Национален парк „Централен Балкан” и Фонд за дивата флора и фауна.

 

Сред основните постижения, постигнати в рамките на проекта са: ръст на популацията на царския орел с около 20% и увеличаване на гнездовия успех с около 30%. Резултатите са постигнати благодарение на комплексни природозащитни дейности като подхранване, поставяне на изкуствени гнезда, възстановяване на местообитанието, работа с институциите и много други. Обезопасени бяха 561 опасни ел. стълба, съвместно с електроразпределителната компания „ЕВН България”, с които бе подписан меморандум за сътрудничество и бе стартирано първото за България партньорство в тази област. Съвместно с Министерството на земеделието и храните бе въведена нова Агро-екологична мярка, част от Програмата за развитие на селските райони, която стимулира фермерите да превърнат обработваемата си земя в пасища, за да помогнат за оцеляването на лалугера – основната храна на царския орел. В рамките на проекта бяха поставени предаватели на 25 млади царски орела, благодарение на което вече имаме много по-точна информация за причините за високата смъртност и начинът на живот на вида. Това е най-голямата програма за сателитно проследяване на царски орли в света. Осъществени бяха десетки срещи с ключови местни общности – фермери, ловци и представители на местния бизнес. Проведени бяха обучения на учители по биология в над 300 училища от Натура 2000 зони в цялата страна. Благодарение на десетките публикации в медиите, информационните материали, социалните мрежи и гигантския 25-метров графит с царски орел, който украси 32 СОУ в центъра на София, днес много повече хора в България знаят за нелеката съдба на тази величествена птица и са готови да помогнат за опазването й.

 

Научете повече за царския орел