Онлайн определител

Голям воден бик


сн. Николай Стайков

Големият воден бик е вид чапла. Името му идва от силния, подобен на мучене на бик звук, който  мъжките екземпляри издават през размножителния период. Големият воден бик е потайна птица, която обитава обширни тръстикови масиви. Поради силно камуфлажната си окраска много трудно може да бъде наблюдаван, докато е скрит в тръстиките, но за сметка на това звукът на мъжките през брачния период може да се чуе на километри.

 

Среща се в подходящите за него местообитания в цяла Европа, Азия и Африка. У нас гнезди точково основно по крайдунавските блата , както и в няколко вътрешни и крайморски водоеми - Драгоманско блато, рибарници Хаджидимитрово, езерата Шабла и Дуранкулак и др.

 

През 2013г. видът беше установен отново да гнезди в бургаските езера. Сигурно гнездене на голям воден бик беше регистрирано в езерото Вая и възможно в защитените местности Пода и Узунгерен.

 

В България видът се среща целогодишно. През зимата е по-масов в южна България, където водоемите замръзват по-трудно. Тогава в бургаския езерен комплекс големият воден бик става доста чест и могат да се наблюдават групи от над пет екземпляра.

 

В защитена местност „Пода“ са взети мерки за поддържане на местообитанията на големия воден бик в добро състояние. Част от старата тръстика се премахва чрез косене със специализирана амфибийна машина. На нейно място изниква млада, по-рехава и по-влажна тръстика. Целта е да се получи микс между стара и млада тръстика в определено съотношение, което е част от предпочитанията на големия воден бик. Също така машината създава мозайка от канали и водни огледала в тръстиката, които са важни за вида да намира храната си – риба, земноводни, дребни бозайници и птици. Тези огледала се обитават от още много други видове водолюбиви птици.

 

Допълнително, извършихме и откриване на водни огледала посредством удълбаване чрез тежка механизация. Така създадохме три водни огледала в защитена местност "Пода" и едно в поддържан резерват "Атанасовско езеро".

 

Очакваме и официалното приемане на разработения Национален план за действие за опазване на големия воден бик. Той ще представлява рамката, според която се взимат най-нужните мерки за защита на вида.

 

Научете повече за големия воден бик

Снимки