Онлайн определител

Червенонога ветрушка


сн. Csaba Loki

Червеноногата (вечерна) ветрушка е обект на редовен мониторинг и проучвания още от 2006 г. В началото на 2000 г. гнездовата популация на вида в България е оценена на 50-150 двойки, към 2006 г. са установени около 26 двойки, а към момента в страната са известни само 3 двойки, които гнездят в изкуствени гнездилки, поставени от БДЗП. Една от основните природозащитни дейности е поставяне на къщички в подходящи местообитания с цел привличане на вида към загнездване. До момента са поставени над 550 къщички в цялата страна. През 2012 г. за първи път 5 двойки червеноноги ветрушки успешно отгледаха своите малки в изкуствените гнездилки в района около гр. Сливен.


Червеноногата ветрушка е прелетен вид, който прекарва зимните месеци в Африка. Голяма част от птиците минават през територията на България по време на пролетната и есенната миграция, като дори се задържат на определени места за няколко дни, преди да продължат на юг. В периода 2014 – 2015 г. екипи на БДЗП проведоха проучване на есенната миграция на вида в Добруджа и Черноморското крайбрежие. По-специално целта на изследването бе да се локализират местата с концентрация и нощуване на тези редки грабливи птици и да се събере данни за застрашаващите ги фактори. Видът е изявен мигрант и зимата прекарва в Африка. Проучването се осъществи в рамките на проект „Опазване на червеноногата ветрушка в Карпатския басейн“ (LIFE11/NAT/HU/000926), финансиран от програма LIFE+ на ЕС и изпълняван от MME (унгарския партньор на BirdLife). В рамките на този проект са поставени сателитни предаватели на няколко птици, като целта бе да се проучи, съберат данни и анализира миграцията на вида. В последните няколко години са издадени информационни материали за вида по различни проекти и са проведени образователни и информационни кампании сред широката общественост.