Онлайн определител

Опазване на птици


сн. Димитър Градинаров

С най-висок приоритет за нас са дейностите за опазване на световно застрашени видове и по-специално 6 вида, които се размножават или зимуват в значителна численост в България, както и видове, които образуват струпвания по време на миграция. Това са видовете, включени в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN) в категориите „уязвим“ и „застрашен“: червеногуша гъска, египетски лешояд, ловен сокол, царски (кръстат) орел, тръноопашата потапница и къдроглав пеликан.

 

Освен световно застрашените птици тук влизат и двата вида сухоземни костенурки, срещащи се в България - шипобедрената и шипоопашатата костенурка, символни видове за БДЗП, заради опита на организацията в тяхното опазване.

 

Втори приоритет са видовете, категоризирани от IUCN като “полузастрашен” или „близки до застрашен“ (near threatened), които се размножават или са постоянно пребиваващи в България.

 

Следват дейности за видове, застрашени на национално ниво, които са символни за организацията като: белоглав лешояд, морски орел, малък корморан, голям воден бик, глухар и бял щъркел.