Онлайн определител

Стани част от нас


сн. Петър Янков

Заедно. За дивния свят на дивите птици.

За справедливо ползване на ресурсите на Земята.

За по-усмихнат живот с поглед в бъдещето.

Близо до вас. БДЗП работи из цяла България. Работим на локално ниво, за да решаваме конкретни проблеми. В същото време всеки наш офис има една и съща обединяваща цел – опазване на птиците и значимите за тях места и местообитания. Може да ни намерите в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Хасково, Свищов. Двата ни природозащитни центъра  - „Пода“ (до Бугас) и „Източни Родопи“ (в Маджарово) ви очакват, за да ви разкрият красотата на природата в най-чистия й вид.

С нас си част от света. БДЗП е част от международната мрежа от природозащитни организации BirdLIfe International. Като част от БДЗП, вие сте част от най-голямата природозащитна мрежа в света на над 13 милиона членове и поддръжници в 121 страни. Присъединявайки се към нас отваряте врата към нова вселена от познания и информация за птиците, за начините да ги запазим, за общия ни дом.

 

  • Станете наш член. Това е начина да дадете личния си принос за опазването на птиците техния и всъщност нашия общ свят. Не си мислете, че за да сте член на нашето дружество трябва да познавате птиците. Достатъчно е да застанете зад нашата кауза – запазена природа за нас и нашите деца. Така ставаме много и гласът и мнението ни имат значение. Лесно е – попълнете формата тук.
  • Направете дарение. Вашата щедрост е безценна за нашия успех и е знак за вашата активна роля в опазването на биоразнообразието. 
  • Запишете се за електронния ни бюлетин тук и получавайте новини от нас директно по имейла си.
  • Станете доброволец. Дайте по едно рамо на природозащитата в България. Пишете ни на: marina.veleva[@]bspb.org
  • Присъединете се към нас във Фейсбук. Отделете минутка за кратките новини, съобщение за акция или събитие, подпишете петиция или разгледайте снимките. Това е най-бързият начин да комуникираме и споделяме с вас.
  • Предайте нататък - разкажете на вашите приятели, колеги и роднини.

 

Попълнете формулр за членство и станете част от БДЗП

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Уважаеми кандидат-членове,

Знаем, че Ви е грижа как използваме информацията за Вас и оценяваме доверието Ви в нас да боравим с тази информация внимателно и разумно.

Настоящото Уведомление има за цел да Ви информира за личните данни, които Сдружение “Българско дружество за защита на птиците“, ЕИК 121244539 (наричано тук „БДЗП“, „ние“ или „нас“) събира и обработва във връзка с възникването на членското правоотношение между Вас (в качеството Ви на кандидат-членове, а в последствие и в качеството Ви на членове на сдружението) и БДЗП, както и за произтичащите от това за Вас права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните или накратко „ОРЗД“) и разпоредбите на приложимото национално законодателство.

На основание чл. 13 от ОРЗД, бихме искали да Ви информираме за следното:

 

Кой е администраторът на данни?

Администраторът на лични данни е БДЗП, което означава, че ние определяме как и защо се събират и обработват личните Ви данни. Адресът за кореспонденция с администратора на лични данни е адресът на управление на БДЗП. С нас можете да се свържете и както е посочено в раздел “Допълнителни въпроси“ по-долу.

 

Какви лични данни обработваме?

Ние събираме и обработваме лични данни от всички наши членове и кандидат-членове, а именно име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, телефон и електронен адрес за връзка, професия, месторабота, длъжност. Обемът на събираната информация е минимално възможният с оглед на целите, за които личните данни се използват, както е посочено по-долу.

Обработваме посочените категории лични данни с цел сключване и изпълнение на договора за членство и изпълнение на задължения във връзка с членското правоотношение между Вас и БДЗП, установени съгласно българското законодателството. Така ние обработваме Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф 1, буква “б“ (за изпълнението на договор по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договора) и чл. 6, параграф 1, буква “в“ (за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора) от ОРЗД.

В случаите, в които това е необходимо, може да поискаме Вашето изрично съгласие за да обработваме други конкретни категории лични данни. При тези обстоятелства, можете да оттеглите съгласието си по отношение на тези допълнителни категории лични данни по всяко време, като следвате инструкциите, предоставени, когато сте дали съгласието си, или в данните за контакт в раздел “Допълнителни въпроси“ по-долу.

 

 

Как и защо обработваме Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме от Вас при регистрация или по-късно, ни помагат да управляваме членските отношения с Вас, например за плащане на членски внос, участие в общи сърбания на БДЗП, предоставяне на информация за нашата дейност, но и за спазване на нашите законови задължения и за осъществяване на дейността на БДЗП, както и с оглед ефективно установяване и предотвратяване на конфликти на интереси.

Ако членовете не предоставят на БДЗП необходимите му лични данни, БДЗП няма да може да изпълнява надлежно законовите си задълженията да ги информира за дейността си и да им даде възможност да участват в неговото управление, в резултат на което ще бъдем принудени да откажем да установим или, съответно - да прекратим, членското правоотношението със съответното лице.

 

 

Как съхраняваме и обработваме Вашите лични данни?

БДЗП съхранява личните данни за всеки член като хартиено копие и в електронна форма – сканиран талон за членство, и поддържа електронна база данни с личните данни на членове, която ползваме за целите на комуникация с Вас, водене на счетоводство и др. подобни.

Достъп до Вашите лични данни имат само тези служители на БДЗП, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели, или за които законът изисква това. Тези лица включват оперативното ръководство на БДЗП и служителите в отдел “Комуникация и членство“.

 

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

БДЗП съхранява личните данни в съответствие с изискванията на закона и докато това е необходимо за постигане на горепосочените цели, или докато законът изисква това от БДЗП. Отделни категории данни, за които изрични срокове за съхранение не са предвидени в нормативен акт, могат да бъдат съхранявани до изтичане на приложимите съгласно националното законодателство погасителни давностни срокове за предявяване на граждански искове от или срещу БДЗП.

Съгласно предвиденото в чл. 35, ал. 2 от Устава на БДЗП, данните за лицата с прекратено членство се съхраняват в Архива на сдружението най-малко 10 години след датата на събитието.

 

 

Предоставя ли БДЗП лични данни на трети лица?

БДЗП няма да предоставя Вашите лични данни на трети лица - държавни органи, търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, физически лица или други, освен в случаите когато:

-  е получило Вашето изрично съгласие;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

При определени обстоятелства, сме задължени да споделим Вашите лични данни с трети лица, като винаги действаме съобразно приложимото законодателство за защита на личните данни. Тези лица ще действат самостоятелно като администратори на Вашите лични данни и ще отговарят за спазването на приложимите законови изисквания за защита на личните данни. Такива трети лица са например административни органи (НАП или НОИ) или органи на реда (полиция, прокуратура и др.).

 

 

 

Как се защитават личните Ви данни?

Ние поддържаме подходящи технически и организационни мерки с цел да подсигурим защитата и сигурността на Вашите лични данни. По-специално, въвели сме и следваме подходящи физически, електронни и процедурни мерки за сигурност срещу незаконното или неправомерното обработване на лични данни и срещу случайната загуба или увреждане на лични данни.

 

 

Какви са правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни?

Имате право да поискате достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обработването на личните Ви данни, да поискате преносимост на данните, както и да дадете указания във връзка с Вашите лични данни след Вашата смърт. Също така, имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни в определени случаи. Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на Ваше съгласие, можете да го оттеглите за в бъдеще по всяко време. За въпроси и запитвания, моля, свържете се с нас.

Също така, по всяко време можете да подадете жалба във връзка с обработването на личните Ви данни от БДЗП в Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 или на www.cpdp.bg.

 

 

Допълнителни въпроси

Ако желаете допълнителна информация във връзка с правата Ви по отношение на защита на личните Ви данни, моля свържете се с нас на телефон (02) 979 9500 или ни пишете на електронен адрес: dataprivacy@bspb.org

Ако имате каквито и да е опасения относно защитата на Вашите лични данни, моля свържете се с нас с подробно описание и ние ще се опитаме да разрешим въпроса.

 

 

Актуализиране на Уведомлението

В случай на съществена промяна в начина, по който събираме и/или обработваме личните данни на членовете, и/или във видовете лични данни, които обработваме, и/или в който и да е друг аспект на настоящото Уведомление, БДЗП ще Ви уведоми за съответната промяна веднага, като публикува на сайта www.bspb.org  актуализирана версия на Уведомлението. Допълнителна информация може да бъде изпратена и на Вашата електронна поща.