Онлайн определител

Структура

БДЗП е природозащитна организация за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирана съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Висшият орган на БДЗП е Общото събрание на членовете, което се свиква веднъж годишно. Обявата се публикува на уеб страницата на БДЗП един месец преди датата на събранието.

 

Общото събрание избира Управителен съвет (УС) начело с Председател. Мандатът на всеки член на УС е 4-годишен, считан от неговото избиране. УС провежда четири редовни заседания годишно, чийто график се публикува на уеб страницата в началото на всяка година. УС приема и правила за работа, които регламентират вътрешната организация и работата на УС въз основа на ЗЮЛНЦ, Устава на БДЗП, решенията на Общото събрание и другите вътрешни актове на сдружението.

 

Управителният съвет избира изпълнителен директор, който от своя страна назначава служителите на организацията.

 

Всяка година в работата на БДЗП се включват и доброволци.

Целите, мисията и визията, както и правомощията и задълженията на органите на управление на БДЗП са детайлно разписани в Устава на организацията.

 

Като организация в общественополезна дейност:

  • БДЗП представя до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред Централния регистър към Министерство на правосъдието.
  • Извършва независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството