Онлайн определител

Птици в беда

Какво да направим, когато намерим ранена, бедстваща птица или животно?


Преди да предприемете действия трябва да знаете следното:


Съгласно Закона за биологичното разнообразие всякакви интервенции, свързани със защитени видове са забранени, ако не разполагате с надлежно издадено разрешително от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).


Когато видите бедстваща, ранена или убита птица, по закон трябва да се свържете със съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). В този случай експерти от РИОСВ идват на място, преценяват състоянието на животното, ако е в състояние, което предполага оцеляване в природата, го пускат, ако не - с констативен протокол се насочва към съответния спасителен център.


Ако сте решили да окажете съдействие на РИОСВ и да организирате преместването на раненото животно до Спасителен център (Център за рехабилитация на редки и защитен видове) трябва да имате приемо-предавателен протокол и копие от констативния протокол.
При много от тези случаи можете да се погрижите сами за тази птица, но за да го направите по правилния начин - трябва да знаете основни неща за биологията на дадения вид. Такава информация можете да намерите на различни места в интернет (виж полезни линкове по-долу).


Освен това, грижата за пострадали животни е въпрос от сферата на етичното отношение към животните (където са и условията, при които се отглеждат домашни животни и птици, въпросите за малтретирането на домашни животни от собствениците им и т.н.), а не от сферата на природозащитата, в която работи БДЗП.


Искането на съдействие от БДЗП при намиране на ранена или пострадала птица означава искане БДЗП да наруши Закона, което нашата организация не може да направи! Има и редица други причини, поради които БДЗП не се занимава с ранени и бедстващи птици.
От създаването си БДЗП работи за спасяването на най-силно застрашените видове, на най-ценните природни територии, за намаляване употребата на химикали в земеделието, за изолиране на стълбовете, които убиват птици и т.н., т.е. дейности, много различни от грижата за отделни пострадали животни. По начина, по който БДЗП беше създадено и успешно функционираше през годините с тези цели, хората, които желаят да се посветят на грижите за пострадали животни, могат да се обединят и създадат своя организация с такава цел. Тя ще има много различен от на БДЗП профил – с други правомощия по закон, с ветеринарни специалисти, специална инфраструктура за подпомагате на пострадали птици и т.н. – неща, които БДЗП не притежава.


По отношение на Българското дружество за защита на птиците е важно да знаете следните неща:


•    Българско дружество за защита на птиците работи за опазването на застрашените и редки видове диви птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло.


•    БДЗП не притежава специализирани структури и персонал, които да спасяват, лекуват и отглеждат ранени, болни или млади диви птици или животни и няма право да държи диви птици на затворено.


•    По изключение в случаи когато става въпрос за много редки и застрашени видове птици, като различни видове грабливи птици например царски орел, ловен сокол, египетски лешояд, червеногуша гъска и други. БДЗП може да оказва съдействие и помощ за транспортирането им до специализирани центрове за рехабилитация.


Към нас можете да се обръщате за съвети и насоки в случаи на спешна нужда.

За повече информация в случаи на намиране на птици или други животни можете да прочетете подробно тук.
 

За ранени птици могат да се погрижат в Спасителен център за диви животни на “Зелени Балкани”:
телефони: 042 607741, 0886 570 053, 0885 228 486, 0896 662 726
е-mail: wrbc@greenbalkans.org

 

и във Фондация "Дивите животни"

Телефон: 0988 79 79 86

e-mail: wild@wildanimals.bg


Ценна информация, насоки и помощ можете да получите и от съответните РИОСВ. По закон при всички подобни случаи трябва да се търси съдействието на РИОСВ.
РИОСВ София:
Зелен Телефон: (02) 856 51 52

РИОСВ Бургас:

Зелен телефон: (056) 813 212

РИОСВ Варна:

Зелен телефон: (052) 634 582

Контакти на всички Регионални инспекции по околната среда и водите в страната може да намерите тук

 


За съвет или помощ можете да се обръщате и към:

Фондация "Дивите животни"

Зоопарк София
Екологичен-научно образователен център): 0878 640 192
e-mail: sofzooed@abv.bg
Клиника: 02 962 04 49


Форум с полезна информация за намерени диви животни четете тук.