Онлайн определител

Дарения


сн. Симона Бонева

Ако желаете да дарите за опазването на българската природа и птиците, може да го направите онлайн тук

 

или на следната банкова сметка:

IBAN BG55 RZBB 9155 1060 1073 29
BIC RZBB 9155
Райфайзенбанк ЕАД - клон България

Титуляр: Българско дружество за защита на птиците

 

 

Дарявайки на БДЗП освен, че помагате за опазването на българската природа, вие можете да се възползвате и от данъчни облекчения. Това е възможно, тъй като БДЗП е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

 

За юридически лица/ фирми: за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10% от счетоводната печалба. Правно основание - чл. 31, ал. 1, т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

За физически лица: сумата на годишната данъчна основа се намалява с до 5% за направени през годината дарения. Правно основание – чл. 22, ал. 1, т. 1, буква „л“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.