Онлайн определител

Натура 2000


сн. Светослав Спасов

Какво представлява Натура 2000?

 

Натура 2000 заема централно място в политиката на Европейския съюз за опазване на природата и биологичното разнообразие. Тя представлява мрежа от защитени райони в Европа, създадени в съответствие с Директивата за природните местообитания от 1992 г. Целта на мрежата е да гарантира запазването на най-ценните и застрашени от изчезване естествени срещащи се видове и местата, които те обитават. Тя включва Зони под специална защита, определени от страните членки, съгласно Директивата за природните местообитания, както и Специални защитени зони, определени в Директивата за защита на птиците от 1979 г. Създаването на такава мрежа от защитени зони отговаря на задълженията на Съюза, поети в рамките на Конвенцията на ООН за опазване на биологичното разнообразие.

 

Защитените зони за птици са географски обособени територии, обявени съгласно Директивата за опазване на дивите птици с цел опазване на видовете, които изискват специални природозащитни мерки за техните местообитания на територията на ЕС. Те се обявяват за видове, които са застрашени от изчезване, уязвими от промените на местообитанията им, редки или поради спецификата на местообитанията им, изискват особено внимание и по тази причина са включени в Приложение 1 на Директивата. У нас се прилага за 110 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Също така защитени зони се обявяват за мигриращите видове, които не са включени в Приложение 1. Важните за тях места по време на гнездене, миграция; линеене или зимуване трябва да се обявят за СЗЗ. Особено внимание се обръща на влажните зони с международно значение по Рамсарската конвенция. У нас са определени 76 вида, описани в специална инструкция, одобрена от Националния съвет по биологичното разнообразие.

 

Защитените зони за местообитания са географски обособени територии, определени от Страните членки съгласно Директивата за местообитанията, в които се провеждат действия за опазване и възстановяване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и/или на видовете, за които зоните са определени. Защитени зони се обявяват за застрашените на територията на ЕС местообитания; те са описани в Приложение 1 на Директивата. Допълнително внимание се отделя на приоритетни местообитания, като крайбрежни лагуни, заливни гори и т.н. В приложение 1 на ЗБР са описани 88 типа местообитания, 26 от които приоритетни. Също така защитени зони се обявяват за видове растения и животни, различни от птиците, които са застрашени, потенциално застрашени, редки или ендемични (срещащи се само на определено място). Те са описани в Приложение II на Директивата. Съответно в приложение 2 на ЗБР се включват 25 вида бозайници, 10 вида земноводни и влечуги; 25 вида риби, 36 вида безгръбначни животни и 20 вида и растения. На приоритетните видове се отделя допълнително внимание.


Кое е общото между защитените зони за птици и защитените зони за местообитания?

 

•    Те изграждат НАТУРА2000 като функционално единна екологична мрежа. Всяка зона има своето значение, както като отделно място, така и като неразделна част от цялата мрежа.
•    Те се управляват с цел опазване на биологичното разнообразие и устойчивото развитие.
•    За всяка една територия по отделно се определят най-подходящите природозащитни мерки и ползвания на природните ресурси.

 

Кое е различното между защитените зони за птици и защитените зони за местообитания?

 

•    Те са различни правни единици. За тяхното обявяване и осигуряване цялостност на техните мрежи са приложими различни правила, постановени от двете Директиви. Затова те трябва да се разглеждат отделно, въпреки че формират части от единната мрежа НАТУРА 2000.
•    Според Директивата за птиците Страните членки имат свобода при определянето и обявяването на СЗЗ, докато при одобряване на списъка от ЗСЗ по Директивата за местообитанията Европейската Комисия има определена решаваща роля.

 

Дали Натура 2000 е мрежа от паркове и резервати?


Натура 2000 не е система само от природни резервати, където е изключена всякаква човешка дейност. Въпреки че системата включва природни резервати, по-голяма част от защитените зони най-вероятно ще продължават да бъдат частна собственост, като целта е в бъдеще да се гарантира тяхното устойчиво екологично, икономическо и социално управление.
В България в екологичната мрежа НАТУРА 2000 могат да се включват защитени територии. С приоритет се включват също територии, определени като международно значими по силата на стандартни общоприети критерии: орнитологично важни места, ботанически важни места, Корине места, биосферни резервати и Рамсарски обекти. Около 20% от територията на защитените зони за птици от мрежата Натура 2000 в България включва защитени територии, но само 9% е поставена под строга защита.

 

Как се избират защитените зони, включени в Натура 2000?


Изборът на защитените зони, включени в Натура 2000 се базира изцяло на научни критерии, като например числеността (брой двойки или индивиди) и плътност (брой двойки на единица площ) на дадените видове, както и екологичното качество и площта на природните местообитания, намиращи се в тези зони. Директивите не включват правила за избирането на тези райони. Страните членки ще решават този въпрос по собствена преценка.
В България има приета Инструкция за определяне на защитени зони по Директивата за птиците, която включва стандартните критерии, прилагани на територията на Европейския съюз. Директивата за птиците и Директивата за местообитанията в нашето законодателство е пренесена в Закона за биологичното разнообразие.

 

Кой управлява защитените зони, включени в Натура 2000?


Страните членки са отговорни за управлението на защитените зони, включени в Натура 2000. Когато обаче става въпрос за морски райони, където управлението може да включва регулиране на риболова, по-подходящо е управление на ниво Евроейски съюз. За тази цел Комисията последователно подкрепя изработването на планове за управление.
В България управлението на защитените зони е ангажимент на собственици и ползватели, чрез прилагането на разработени за целта планове за управление. Управлението ще се координира и контролира от МОСВ. По закон плановете за управление не са задължителни за Натура 2000, но от гледна точка на правилното управление и гарантиране на устойчивостта и ползите, както за биологичното разнообразие, така и за хората, е важно такива планове да се разработват и прилагат.

 

Има ли някакви ограничения по отношение на инвестиционни намерения и ползването на зоните, включени в Натура 2000?

 

Опазването на зоните от НАТУРА 2000 има за цел осигуряване на дългосрочното съществуване на защитените местообитания и видове и трябва да гарантира, че разпространението, числеността (или площта) и състоянието им няма да се влошават от тук насетне. А за тези, за които се знае, че са в много лошо състояние – тези показатели да се подобрят. Това опазване се постига по два начина - чрез активно управление, тоест чрез поддържане, възстановяване и създаване на човешки дейности в защитените зони, които пряко са свързани с опазването на тези видове и местообитания или са такива, които не ги увреждат и чрез ограничаване на дейностите, вредни за тези местообитания и видове.
•    Не се допуска замърсяването и разрушаването на местообитанията.
•    Не се извършват дейности или проекти, които водят до влошаване на местообитанията и до увреждане на видовете. Това са освен определени промишлени и инфраструктурни дейности, също и нещадящите природата дейности от интензивно селско и горско стопанство.
•    Не се позволява значимо безпокойство на птиците и другите животни.
•    Ползването на ресурсите от дейностите се осъществява само съгласно плановете за управление. Те са изработени с оглед опазването на видовете и местообитанията, както и на разумното ползване на ресурсите.
•    В околните на СЗЗ и ЗСЗ територии, дейностите и ползванията също се съобразяват с плановете за управление, така че да не доведат до влошаване на местообитанията или до увреждане на видовете в защитените зони.

Директивите не поставят други конкретни ограничения за зоните. Те изискват да бъде постигнат резултата, а именно - опазване на видовете и местообитанията. Всяка страна членка сама решава по какъв начин точно да постигне това. Няма никакви предварителни забрани, вменени със закон, върху нови дейности или инвестиционни проекти в защитените  зони, включени в Натура 2000. Всеки конкретен случай извън ограниченията, посочени в заповедите за обявяване, се разглежда по отделно. Директивата за природните местообитания съдържа ясна процедура за оценяване и вземане на решения, свързани с проекти за развитие, които ще окажат влияние върху дадена защитена зона. Екологичната мрежа е насочена съхраняване на традиционните взаимоотношения между човека и обкръжаващата го среда. Дейности, които не увреждат защитените местообитания и видове няма да бъдат забранявани в зоните от НАТУРА 2000, дори могат да бъдат финансово стимулирани. - паша (сухоземни костенурки, лалугер, храсталаци и естествени пасища), косене на ливади (ливаден дърдавец), малки земеделски градини. Навсякъде в НАТУРА 2000 се цели подпомагане на устойчивия туризъм – селски, познавателен, културен и т.н. за сметка на сериозни ограничения върху масовия туризъм, увреждащ околната среда.
В България определени ограничения се въвеждат със заповедите за обявяване на защитените зони, там където предварително е известно значителното им отрицателно въздействие. Всички проекти за развитие извън наложените ограничения се оценяват съгласно процедурите на Европейската комисия, които също са залегнали в нашето законодателство.

 

Каква част от своята територия страните членки трябва да включат в Натура 2000?

 

Директивите не съдържат указания каква част от сушата или водните площи трябва да бъдат включени в Натура 2000. Това зависи от биологичното богатство на различните региони. Ако, например в дадена страна членка има голямо разнообразие на видове и съответно голям брой места, обитавани от тези видове, логично е размерът на тези защитени зони да съответства на това богатство на биологични видове.
България е една от най-богатите на биоразнообразие в Европа. У нас зоните, най-ценни за птиците, които отговарят на стандартните критерии за Европейския съюз, обхващат около 23,6% от територията на страната, като почти цялата им територия (22,7%) са включени в Натура 2000. Все още извън Натура 2000 остава територията на Орнитологично важно място Рила, която е извън националния и природния парк. Приетите от Министерски съвет защитени зони  по Директивата за местообитанията обхващат 30% от територията на страната. Тъй като двата типа защитени зони се припокриват в значителна степен, обхватът на мрежата НАТУРА 2000 е 34,4% от територията на България. Освен това Натура 2000 включва и крайбрежна морска акватория, също важна за опазване на застрашени видове и местообитания.

 

Завършена ли е мрежата Натура 2000?


Изграждането на Натура 2000 в много страни, членки на ЕС е приключило или е във финална фаза. Днес усилията са насочени към определяне и обявяване на морски защитени зони и развитие на мрежата Натура 2000 в морската акватория на ЕС.
В България мрежата Натура 2000 е в голяма степен изградена. Все още има отделни територии, както по Директивата за птиците, така и по Директивата за местообитанията, които според научните критерии би следвало да са част от мрежата, но все още не са включени в Натура 2000. Най-значимата територия, оставаща и днес извън Натура 2000 е територията на Орнитологично важно място Рила, която е извън националния и природния парк. Тя е ценна несамо за птиците, но и за видове, обект на опазване според Директивата за местообитанията. Пред България  стои предизвикателството да се определят защитени зони за птици в акваторията на Черно море. Въпреки, че множество защитени зони и днес имат морска акватория, са необходими допълнителни научни проучвания на морските птици, за да се установят най-важните за тях места в морето. Това може да доведе до разширяване на съществуващите защитени зони в морската им част или до определяне на нови територии.

 

Как си сътрудничат Комисията и страните членки?


Комисията работи в тясно сътрудничество със страните членки и заинтересованите страни за изпълнението на програмата. Това става посредством комитетите Хабитат и Орнис, които са упълномощени да прилагат директивите за опазване на биологичното разнообразие, както и посредством срещата на директорите, провеждаща се два пъти годишно. Също така се провеждат срещи с европейския форум “Хабитат” и форума на потребителите “Хабитат”, които представляват различни основни участници. Тези контакти са много ценни при дискутирането на най-различни въпроси, включително финансирането и защитата на мрежата Натура 2000. Комисията също така разработва документи с насоки за по-доброто прилагане на директивите.

 

Как се финансира мрежата Натура 2000?


Понастоящем програми на ЕС и по-специално програми, свързани с Политиката за развитие на селскостопанските райони, като напр. агро-екологичните схеми, както и специално сформирания фонд “Лайф” отпускат значителни суми за изграждането на Натура 2000. Водят се дискусии за финансирането на Натура 2000 за в бъдеще. Европейската комисия въведе Приоритетна рамка за действие за Натура 2000, която всяка страна членка трябва да разработи и в която да зададе приоритетите за опазване на Натура 2000 и необходимостта от финансиране от европейските фондове. По този начин Натура 2000 на практика се интегрира във всички фондове на ЕС и се постига споделена отговорност за финансиране и опазване на мрежата.
В България пряко финансиране са управление и опазване на местата от Натура 2000 се осъществява по две Оперативни програми – Оперативна програма за околна среда и Национална програма за развитие на селските райони, както и по програмата Лайф+. С Приоритетната рамка за действие за Натура 2000 след 2014 г. ще се открият възможности за по-гъвкаво и по обхватно финансиране на дейностите за опазване на Натура 2000.

 

Задължително ли е спазването на разпоредбите на Натура 2000?


Независимо дали получават финансиране от Структурните фондове или не, страните членки трябва изцяло да спазват разпоредбите на Натура 2000. Особено важно е да се спазват тези разпоредби за програми, при които има финансиране от страна на Общността. В тази връзка Комисията по-рано изрично подчерта, че ако дадена страна членка не представи списък на защитените зони, включени в Натура 2000, това би могло да доведе до спиране на финансирането от дадени структурни фондове. Заплахата за спиране на финансирането от такива програми беше предпазна мярка, за да се гарантира, че с програми, финансирани от Общността няма да се нанесат непоправими щети в дадени защитени зони, преди тези зони да бъдат официално предложени за защита в рамките на Натура 2000.
По информация на МОСВ към октомври 2013 г. срещу България има открити 14 наказателни процедури за неспазване на Европейското законодателство по околна среда. Част от тях са свързани с нарушаване на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. През октомври 2013 г. ЕС взе решение за изпращане на страната ни на съд поради неадекватната защита на защитена зона Калиакра. Ако правителството не предприеме адекватни мерки за премахване на нарушенията по законодателството и не възстанови унищожените територии, ще бъдат наложени тежки финансови глоби.
Откъде може да се получи информация за зоните, включени в Натура 2000?
В момента такава информация се съдържа в сайтовете на страните членки. Вижте повече на сайта на ЕК.
След приемане на списъка с защитени зои, Комисията ще дава информация за цялата мрежа.
В България информация за НАТУРА 2000 може да бъде намерена, освен на интернет страницата на БДЗП, и на интернет страницата на МОСВ. На тази интернет страница може да бъде намерена и информационната система за НАТУРА 2000, поддържана от МОСВ.

 

Източник на информацията: Европейска комисия и Българско дружество за защита на птиците