Онлайн определител

Орнитологично важни места

Обособяването на Орнитологично важните места (ОВМ) е световна инициатива на BirdLife International, насочена към определяне и опазване на мрежа от критични места за птиците по света. Целта на ОВМ е да се насърчи опазването на птиците.

 

Опазването на ОВМ е от ключово значение за опазване не само на дивите птици и местообитанията им, но и за поддържане на равновесието в природата. Функциите, които изпълняват такива места в баланса на екологичните процеси като формиране на климата и кръговрата на веществата, са  все по-високо оценявани с преминаването към по-устойчиво ползване на природните ресурси. Освен дългосрочните ползи, придобити чрез опазване на биоразнообразието в тях, местата имат също много други важни функции за обществото (включително в обучението и възпитанието, науката).

 

ОВМ са важни за жизнеспособността в дългосрочен план на естествено срещащите се популации на диви птици в ареалите на видовете им (за тези видове, за които подходът, основан на места е подходящ). Тази мрежа може да се счита за необходимия минимум, който да осигури оцеляването на видовете в техните ареали, независимо че останалите им местообитания изчезват навсякъде на други места поради човешката намеса или други изменения.

БДЗП работи по програмата за ОВМ от създаването си.

 

В България през 2005 г. са определени 114 ОВМ, които обхващат около 23% от територията на страната.

 

 

Книгата „Орнитологично важни места в България и Натура 2000“ е достъпна тук

Вижте снимки на всички ОВМ в България