Онлайн определител

Опазване на места и местообитания


© Franz Robiller

Дейностите за опазване на места се основават на Програмата за орнитологично важните места (ОВМ), която е световна инициатива на BirdLife International. Сухоземните и морски ОВМ са места с решаващо значение за опазването на световното разнообразие от птици. При избирането им се прилагат критерии, основани на данни за размерите и тенденциите на популациите от птици. До момента в България са идентифицирани 114 орнитологично важни места с обща площ от 26 021 кв. км.

 

ОВМ не са оградени територии, а места, където хората и природата могат да съществуват в съжителство. Опазването на местообитания и птици в рамките на ОВМ зависи от използването на земята, от начина на управление на ОВМ, както и от това дали се вземат мерки за опазване на мястото в случай на заплаха. В България ОВМ са основата на защитени зони от мрежата Натура 2000.

 

За птиците „домът“ е повече от едно определено място: това е комплекс от местообитания - разнообразно съчетание от ресурси и условия, нужни им за намиране на храна, подслон, места за размножаване и почивка по време на миграция. В България и в Европа основната заплаха за птиците е загубата, фрагментацията и влошаването на състоянието на местообитанията, причинени от начина, по който хората използват земята, сладководните екосистеми и моретата.

 

За да гарантира опазването на местообитанията, важни за птиците и биоразнообразието, БДЗП работи съвместно със заинтересованите страни и вземащите решения за адаптиране на националните политики към нуждите на птиците и околната среда, лобира за промени в Програмата за развитие на селските райони, популяризира и подкрепя прилагането на подходящи агроекологични, акваекологични и горскоекологични мерки.

Снимки