Онлайн определител

Политики


сн. Николай Петков

В защита на ценни природни територии - работа по случаи на заплахи

 

Да запазим природното наследство на България

 

Местата с дива природа стават все по-малко. Най-ценните природни територии на България са включени в мрежата Натура 2000. Това са пририодните паметници на България - Шабленското езеро, Бургаските езера, Сакар, Пирин, Сребърна и много други. Това са местата, които осигуряват опазването на биологичното разнообразие на страната. Ние искаме тези места да останат такива за бъдещите поколения. Както пазим културното си наследство така да запазим и природното. Както пазим Боянската църкава, така и да запазим Дуранкулашкото езеро.

 

Кои са заплахите?

 

За съжаление защитените зони не гарантират абсолютна защита. Заплахите идват от най-разнообразни инвестиционни намерения. Това могат да бъдат вятърни генератори, фотовалотаични паркове, кариери, куроротни комплекси и други подобни обекти, които ще променят драстично местообитанията, ще унищожат красотата на ландшафта или дори ще убиват птиците. Как обаче можем да предотвратим изграждането на свинекомплекс на пасището с лалугери и царски орли или на хотел на брега на езерото, където са червеногушите гъски?

 

Какво прави БДЗП?

 

Заедно с други неправителствени организации, БДЗП  се бори да предотврати уинищожаването на ценни природни територии. Следим обявленията за инвестиционни намерения и процедурите по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), Екологична оценка и Оценка за съвместимост. Ако се появи намерение или решение,  което не е в съотвествие с целите на опазване на местата и не гарантира липсата на значителни въздействия върху птиците изготвяме становища, а в много случаи и жалби срещу постановените решения. Нерядко се налага и следваща стъпка – съдебна процедура.

 

Какво сме постигнали?

 

Общо за последните три години БДЗП е участвало в над 60 процедури по ОВОС или Оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 зоните. Подадени са 43 жалби дo МОСВ и сме участвали в 24 съдебни процедури. В резултат на работата на БДЗП са предотвратени изграждането на вятърни паркове в Добруджа и край Атанасовско езеро, соларни паркове и кариери край гнезда на царски орли, свинеферма на Тополчанското поле край Сливен, застрояване край Шабленското и Дуранклашкото езеро, изграждане на необезопасен за птиците електропровод в Сакар  и много други.

                                                                                                                       

За съжаление не всички природозащитни проблеми намират решението си на национално ниво. БДЗП е подало три жалби до Европейската Комисия поради: 1) застрояването на Каликра с ветрогенератори, 2) липсата на превантивна защита на Натура 2000 зоните за птиците и 3) необявяването на всички Орнитологично важни места за защитени зони. В резултат на това един от проблемите беше почти напълно решен. През 2011 г.  правителството разшири териториалния обхват на две от съществуващите защитени зони за опазване на дивите птици от мрежата Натура 2000 – „Ломовете” и „Западни Родопи” - и прие четири нови защитени зони за опазване на дивите птици – „Пирин буфер”, „Централен Балкан буфер”, „Българка” и „Рилски манастир”. Правителственото решение увеличи мрежата от защитени зони за птиците с 244 935 ха, което е 2,2% от територията на страната. Така покритието на мрежата от защитени зони за птиците стана 22,6% от територията на страната. Вследствие на това решение почти цялата територия на орнитологично важните места (ОВМ) „Западни Родопи”, Пирин, Централен Балкан и Ломовете вече попада в Натура 2000. Около 99 % от площта на ОВМ попада под защита, с което България се нареди сред страни като Холандия и Латвия.

 

Значителен напредък има и по превантивната защита на защитените зони. Решенията по екологична оценка, с някои изключения, не се крият, както се случваше в миналото, а се обявават на сайтовете на сътвотния РИОСВ. МОСВ често отменя решения на РИОСВ след жалби на неправителствени организации.

 

Случаят Каликра влезе в Европейския съд.

 

Жалби и становища на БДЗП по някои емблематични случаи на заплахи:

  • Ветропарк „Смин”
  • Електропровод в Сакар
  • Мини Вец на Арда в Източните Родопи
  • Ветропарк „Южен Сакар”

 

Законодателство и политики

 

За да гарантираме, че опазването на биологичното разнообразие е интегрирано в законодателството и политиките на страната БДЗП участва в изготвянето на закони и стратегически документи.

Влючихме се в обсъждането на стратегически документи като Закона за биологиочното разнобразие, Закона за горите, Плановете за управление на речните басейни и Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 2011 – 2020 г.

 

Благодарение на участието на БДЗП и организаците от Коалицията „За да остане природа в България”,  Националният план постави сериозни ограничения пред реализирането на проекти за ВЕИ в Натура 2000 зони, както и в райони, важни за опазване на застрашени видове. Забранява се изгражданято на вятърни генератори и соларни пракове във всички Натура 2000 зони. Забранява за изграждането на вятърни генератори в географските области Добруджа и Източни Родопи, както и в радиус от 6 км от 26 Натура 2000 зони важни за грабливите птици и в радиус от 2 км от 25 зони важни за опазване на водолюбиви птици. Забранява се изграждането на водноелектрически централи в зони, важни за опазването на застрашени видове риби. И това важи за всички нови проекти. 

 

 

Снимки