Онлайн определител

Основни постижения

Още от основаването си БДЗП постави началото и основите на модерната природозащита в България. Вижте някои от най-значимите събития в историята на БДЗП по години:

1988

Създаване

Активни природолюбители и експерти орнитолози от Българската академия на науките се обединяват около идеята за създаване на организация за опазване на птиците в България. За рождена дата на дружеството се счита 3 юни.

Първата кампания

Първата кампания на БДЗП против масовото тровене с родентициди, застрашаващи популациите на грабливите птици.

Защитени територии в Националните паркове

Допринесохме за обявяването на над 30 защитени територии и за запазването на границите на Националните паркове на България – Рила, Пирин и Централен Балкан.

Спасяване на къдроглавите пеликани в Сребърна

От 1988 до 1996 г. успешно работихме за спасяването  на колонията на къдроглавите пеликани в резерват Сребърна, когато тя имаше най-остра нужда от помощ.

Завръщането на белоглавите лешояди

Възстановихме единствената у нас колония на белоглави лешояди в Източните Родопи.

Белите любимци

БДЗП спаси над 150 гнезда на белия щъркел от къси съединения и подтикна електрокомпаниите в страната да обезопасяват щъркеловите гнезда, изградени на стълбове от електрическата мрежа с повдигането им на специална за целта платформа.

Мониторинг на биоразнообразието

През 1988 г. създаде и оттогава ръководи първата в страната национална схема за мониторинг на биоразнообразието, изградена от над 200 доброволци. С тяхна помощ редовно осъществява среднозимно преброяване, мониторинг на обикновените видове птици, мониторинг на царския орел, преброяване на белия щъркел, които осигуряват информация, необходима за създаването и прилагането на политики за устойчивото управление на природните ресурси.

1989

Първите изкуствени острови за застрашени видове

Изградени са първите изкуствени острови за застрашени видове в резерват Атанасовско езеро по време на природозащитна бригада - истинска школа за почти 3 поколения природозащитници.
 

Първите ОВМ

БДЗП определя първите 22 орнитологично важни места в България – гръбнакът за опазване на биологичното разнообразие в страната и за изграждане на мрежата НАТУРА 2000.

Запазване на рибарките и саблеклюните

Спасихме от изчезване и увеличи популациите на рибарките и саблеклюните в резерват Атанасовско езеро.

БДЗП за бялата лопатарка и блестящия ибис

С обявяването на Пода за защитена местност през 1989 г. беше спасена единствената гнездовата колония на бялата лопатарка и блестящия ибис по нашето Черноморие.

Защитената местност „Пода” край Бургас

Обнародвана е заповед 37/1989 г. на Министерски съвет, с която на БДЗП е възложено управлението на защитена местност „Пода” край Бургас. За пръв път на гражданска неправителствена организация в България е поверена отговорността за моделно управление на защитена територия.

1990

Охрана на гнезда на царски орли

От 1990 г. успешно опазваме от безпокойство и разрушаване гнездата на световно-застрашения царски орел, в резултат на което орлите отглеждат повече малки.

1991

Националната банка за орнитологична информация

БДЗП започна изграждането на Националната банка за орнитологична информация, чрез която през годините е осигурена научната основа за успешни действия в опазването на птиците и биологичното разнообразие на България. Данни от банката се използват за вземане на решения, подготовка на становища и нормативни документи от държавни агенции и бизнес организации.

1992

БДЗП става партньор БърдЛайф Интернешънъл

България става втората страна от бившия социалистически блок пълноправен БърдЛайф Интернешънъл партньор. С това БДЗП става част от най-старото и мащабно световно движение за природата – с над 2 милиона членове и над 10 милиона поддръжници.
 

Първата популярна поредица за птиците

Излиза от печат и първата популярна поредица за птиците и тяхното опазване „Да опознаем нашите птици”.

1993

БДЗП спасява от изчезване колонията на къдроглавия пеликан в резерват Сребърна.

Поради ниското водно ниво в резерват Сребърна, къдроглавите пеликани са лесна плячка на наземните хищници. По проект, предложен от БДЗП, МОСВ изгражда ограда, която спасява от изчезване колонията на къдроглавия пеликан в резерват Сребърна. Подобни технически съоръжения са изградени и по Черноморското крайбрежие, като така е възстановена единствената колония на блестящия ибис в България.

1994

БДЗП изгради първите в България природозащитни центрове „Пода” и „Източни Родопи”

С подкрепата на Швейцарската агенция за развитие, БДЗП изгради първите в България природозащитни центрове „Пода” и „Източни Родопи” - средища за образователни и природозащитни инициативи и на местно ниво насочени към развитие на активна практическа природозащита.
 

Първото национално преброяване на белия щъркел

Първите природозащитни центрове

От 1994 до 1997 г. БДЗП изгради първите в страната природозащитни центрове Пода край Бургас и Източни Родопи в Маджарово, които посрещат годишно над 30 000 посетители.

1995

БДЗП издава книгата „Изкуствени гнезда и хранилки за птици”

С издаването на книгата „Изкуствени гнезда и хранилки за птици” се поставя началото на популярната поредица за птиците и опазването им в България. Поредицата допринася за популяризиране на наблюдението на птици в България и привлича вниманието към България като дестинация за природосъобразен туризъм в Европа.

Първи телеметрични изслевдания

БДЗП въвежда използването на телеметрията в зоологичните изследвания в България. За пръв път се провежда телеметрично изследване - на ливадния дърдавец у нас по проект на БДЗП, финансиран от Кралското дружество за защита на птиците. В рамките на проекта за пръв път се установява, че видът извършва локални миграции през размножителния период с цел намиране на подходящи условия за отглеждане на второ поколение.

1996

Картиране на гнездящите птици в България

БДЗП започва мащабно картиране на гнездящите птици в България, довело до публикуването на първия национален Атлас на гнездящите птици. Събраната информация поставя на съществено нова основа познанието за птиците в страната и е от ключово значение за продължаване на процеса за определяне на орнитологично важните места в България и изготвяне на политики за тяхното управление и опазване.
Публикувани са първите национални планове за действие за опазване на световно застрашените видове птици в България.
 

Първите национални планове за действие

Публикувани са първите национални планове за действие за опазване на световно застрашените видове птици в България.

1997

Орнитологично важните места в България

С издаването на книгата „Орнитологично важните места в България” БДЗП поставя началото на най-солидната национална природозащитна поредица. В нея до 2013 г. са публикувани 22 издания.

1998

Участие в Закона за биологичното разнообразие

Министърът на околната среда и водите възлага на БДЗП да изготви рамката на Закона за биологичното разнообразие – един от най-важните национални документи за опазване на природата и за интегриране на европейското законодателство за опазване на биоразнообразието.

1999

В защита на Националните паркове

БДЗП организира първата обществена застъпническа кампания в защита на Националните паркове. Над 20 000 пощенски картички са изпратени на народните представители и е открита специализирана изложба в Народното събрание. Границите на националните паркове са запазени.
По предложение на БДЗП българското правителство предлага на Европейския съюз включването на нови два вида - полубеловрата мухоловка (индикатор за опазването на старите гори) и белочела сврачка в списъка на Директивата за опазване на дивите птици. Благодарение на това във всички страни, в които се срещат тези видове, са обявени зони по НАТУРА 2000.

2000

Конкурс за есе „Природата в моята жизнена среда”

БДЗП съвместно с посолството на Великобритания провежда национален младежки конкурс за есе на тема „Природата в моята жизнена среда”, чрез който хиляди млади хора от цялата страна изразят загрижеността си за съдбата на българската природа.

Първите агроекологични проекти

БДЗП осъществи първите в страната агроекологични проекти и съвместно с фермери и собствениците на земи опазва местообитанията на застрашени видове, като червеногушата гъска в района на Дуранкулашкото езеро.

2001

Изграждане на мрежата НАТУРА 2000

БДЗП работи целенасочено за повишаване на готовността на българските институции и обществеността за изграждане на мрежата НАТУРА 2000 в България. Подготвени са 3 моделни предложения за специално защитени зони (Комплекс Камчия, Комплекс Мандра ¬ Пода, остров Вардим) и е организирана първата информационна кампания на тема “Натура 2000 ¬ за хората и птиците”.

2002

Опазване на влажните зони от международно значение

Aктивната работа на БДЗП за опазване на влажните зони от международно значение довежда до двойно увеличаване на броя на Рамсарските обекти в България. По предложение на БДЗП в списъка на влажните зони с международно значение са включени водоемите до Шабла, остров Ибиша, защитената местност Пода, Поморийските влажни зони, езерото Вая и Комплекс Беленски острови. Така 10 влажни зони у нас с обща площ 20 306 хa попадат под защитата на Рамсарската конвенция.

2003

Предложение Беласица да бъде обявена за природен парк

БДЗП заедно с Българска Фондация Биоразнообразие предлага планината Беласица да бъде обявена за природен парк. През годините дружеството допринася за обявяването на над 30 нови защитени територии и по този начин за запазването на едни от най-ценните за биологичното разнообразие места в България. Сред тях са: разширението на Природен парк „Сините камъни”, защитените местности „Меандрите на Бяла река”, „Патронка”, „Орешари”, Момина скала”, „Големия сипей”, „Рибино”, „Гюмюрджински снежник” и др.

2004

Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици

За пръв път БДЗП въвежда в България общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици, в която се включват стотици доброволци. Събраната информация се анализира и използва като индикатор за управлението на земеделските земи в България и за състоянието на околната среда. България чрез БДЗП е единствената страна в ЮИ Европа, която предоставя пълноценни данни за схемата.

2005

Активна международна дейност

Започва активна международна дейност чрез проекти в партньорство с други източноевропейски страни като водещ партньор с цел подпомагане на тяхната изследователска и природозащитна дейност.
 

Успехи в опазването на видове

Националните популации на царския орел и белоглавия лешояд показват най-висок гнездови успех за последните 10 години, благодарение на целенасочените активни дейности на БДЗП, включващи охрана на гнезда и изкуствено подхранване.

2006

Обявяване на защитените зони за птиците

БДЗП разработва и внася в МОСВ пълната документация, необходима за обявяването на защитените зони за птиците съгласно изискванията на предприсъединителните договори с Европейския съюз - основата на изграждането на Натура 2000 мрежата в България.
 

2007

„За да остане природа в България”

БДЗП става един от инициаторите и активен участник в най-мащабната природозащитна коалиция в историята на страната – „За да остане природа в България” и с поредица от различни действия да защити от унищожение най-ценните природни територии на България.

2008

Случаят "Калиакра"

След като изчерпва възможностите за защита на Калиакра като част от европейското природно наследство, БДЗП подава жалба пред Европейската комисия. "Случаят Калиакра" става емблематичен за предизвикателствата пред местата от мрежата Натура 2000.
 

Работа за застрашените видове

Приет е националният план за опазване на египетския лешояд в България – резултат от 20-годишния труд на БДЗП за опазване на този критично застрашен вид.
Поставихме рекорден брой изкуствени гнезда – 103, за да дадем шанс на световно застрашения ловен сокол да загнезди в България и над 150, за да спасим вечерната ветрушка.
 

Практическа полза от агроекологичните мерки

Първите целенасочени усилия за опазване на пасища и ливади с висока природна стойност. За пръв път НПО тестват агроекологични мерки и се демонстрира на практика опазването на природата с устойчивото ползване на природните ресурси.

2009

Започва работа по програма LIFE+ на Европейската комисия

БДЗП спечели първия и най-мащабен проект за опазване на царския орел и ловния сокол в България. Той е и първия за България проект, финансиран по програма LIFE+ на Европейската комисия. В рамките на проекта е осъществена най-мащабната програма за сателитно проследяване на царски орли, включваща 22 млади птици, която доказва основните причини за високата смъртност при този вид.
 

2010

Работа за намаляване на престъпленията срещу дивата природа

Поставено е началото на активната работа на БДЗП с отговорните институции за намаляване на престъпленията срещу дивата природа.
 

Първите изкуствени подхранвания на царски орли

Повече влажни зони в Рамсарската конвенция

БДЗП удвои броя на влажните зони, включени в списъка на Рамсарската конвенция.

2011

Проследяване пътя на червеногушата гъска

Проведено е първото успешно телеметрично проследяване на червеногуша гъска в света.

2012

Агроекология за застрашените видове

Успешно аргументирани и включени в Националната агроекологична програма три нови агроекологични мерки за опазване местообитанията на царския орел, египетски лешояд и зимуващи гъски.
 

Най-мащабното хващане и маркиране на червеногуши гъски с научно-приложна цел

2013

Първите заети изкуствени гнезда

Успехи в стратегията за подпомагане гнезденето на застрашени грабливи птици - първото заето изкуствено гнездо от царски орел, първите успешно заети гнездилки от вечерни ветрушки.