Онлайн определител

Птичето богатство на България


Защитена местност Пода, снимка: БДЗП

 

България е една от страните с Европа с най-голямо птиче разнообразие. 70% от всички видове птици в Европа, могат да се видят и у нас – 420 вида.

 

16 от тях са световно застрашени:

 

 • Египетският лешояд, който е най-бързо намаляващата хищна птица в Европа. Среща се основно в Източните Родопи

 

 • Царският орел - останали са само 26 двойки, а е бил сред най-многобройните грабливи птици, гнездял е дори в Софийското поле, а сега се среща почти само в Сакар и Западна Странджа

 

 • Червеногуша гъска - най-рядката гъска в целия свят, близо 90% от световната й популация зимува у нас в крайморска Добруджа - Шабла и Дуранкулак

 

 • Ловен сокол - на ръба на изчезването, няма установени гнездящи двойки

 

 • Голям креслив орел - среща се при миграция и рядко зимува по Черноморското крайбрежие

 

 • Малка белочела гъска - нй-често зимува в района на Шабла, Дуранкулак и Бургаските езера

 

 • Тръноопашата потапница - зимува у нас в Бургаските езера

 

 • Водно шаварче - среща се при миграция, гнезди в Полша, Беларус, Украйна

 

 • Ледена потапница - срещани са единични екземпляри и малки групи през зимата и при миграция

 

 • Кадифена потапница -  среща се главно по Черноморското крайбрежие, зимува у нас

 

 • Тънкоклюн свирец - на практика изчезнал вид, в миналото наблюдаван най-често по Черноморското крайбрежие

 

 • Голяма дропла - изчезнал като гнездящ вид, в последните години има единични наблюдения през зимата в Добруджа и Бургаско

 

 • Обикновенна гургулица - Гнездящо-прелетен вид, разпространен в цялата страна, без високопланинските части и райони заети от големи земеделски блокове с монокултури (в Дунавската раванина и Тракийската низина). Налице е стабилна тенденция в числеността на вида в страната

 

 • Средиземноморски буревестник – Българското Черноморско крайбрежие се посещава от хиляди птици, гнездящи в Средиземно море

 

 • Кафявоглава потапница - Гнездящ и зимуващ вид. Среща се предимно по Черноморието, поречието на р. Дунав и някои изолирани находища във вътрешността на страната. През последните години с драстично намаляване на числеността на зимуващите индивиди в редица райони на страната. 

 

 • Ушат гмурец - Единични екземпляри се срещат през зимата и по време на миграция, основно по Черноморското крайбрежие.

 

Черноморско крайбрежие преминава вторият по значимост миграционен път в Европа – Виа Понтика, през който ежегодно  прелитат милиони птици на път към Африка и обратно. На нашето Черноморие  се намира защитената местност „Пода“, която е мястото с най-много птици на квадратен километър в Европа – 269 вида. Всеки може да посети това живо съкровище и да се докосне до вълнуващия свят на птиците в Природозащитния център „Пода“ край Бургас.

 

БДЗП работи вече повече от 26 години за опазването на птиците и дивата природа на България и този начин отстоява правото на всеки от нас на чиста и здравословна среда за живот.

 

Включете се и вие в многобройните кампании и инициативи с гражданско участие на БДЗП:

 

 • Кампанията „Зрънце любов“ за зимно подхранване на птиците, за поставяне на къщички за птици през пролетта и на поилки с чиста вода през лятото

 

 • Кампанията „Пролет на живо“ за посрещане на завръщащите се от Африка прелетни птици – бял щъркел, селска лястовица, бързолет, кукувица и пчелояд

 

 • 7-то Международно преброяване на белия щъркел, което БДЗП организира през 2014 и 2015 г. заедно с още 40 страни по света, част от мрежата BirdLife International, за да преброи цялата световна популация на щъркела, който е индикатор за състоянието на средата, в която живеем и ние хората

 

 • Мониторинга на обикновените видове птици, в който вече 10 години БДЗП прави оценка на популациите на най-често срещаните видове от земеделските земи, горите, откритите пространства и градовете и анализира данните, за да представи значимите тенденции  

 

 

Станете наш член, доброволец или дарител и ни помогнете да опазим световно застрашени видове като царския орел, египетския лешояд, червеногушата гъска и много други, без които светът ни няма да бъде същия.