Онлайн определител

Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасните за тях надземни електропроводи в Натура 2000 зони в Западна България (LIFE16 NAT/BG/000612)


© Светослав Спасов

Цел на проекта: Опазване на популациите на застрашени видове птици чрез намаляване на неестествената смъртност, причинена от електрическата инфраструктура.
 

Някои то най-силно засегнатите видове птици, за чието опазване проектът ще допринесе, са: къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), голям воден бик (Botaurus stellaris), бял щъркел (Ciconia ciconia), малка белочела гъска (Anser erythropus), червеногуша гъска (Branta ruficollis), морски орел (Haliaeetus albicilla), египетски лешояд (Neophron percnopterus), белоглав лешояд (Gyps fulvus), черен лешояд (Aegypius monachus), орел змияр (Circaetus gallicus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), малък креслив орел (Aquila pomarina), голям креслив орел (Aquila clanga), царски (кръстат) орел (Aquila heliaca), скален орел (Aquila chrysaetos), червенонога (вечерна) ветрушка (Falco vespertinus), ловен сокол (Falco cherrug) и синявица (Coracias garrulus).
 

Продължителност: 5 години и 3 месеца (01.10.2017 - 31.12.2022).
 

Целеви райони:
Защитени зони от мрежата Натура 2000: Никополска плато, Деветашко плато, Кресна, Свищовско-Беленска низина, Места, Рибарници Орсоя, Берковица, Раяновци, Палакария, Врачански Балкан, Славянка, Обнова, Западен Балкан, Средна Гора, Мелнишки пирамиди, Рупите, Комплекс Беленски острови, Златията, Понор.

 

Партньори:

ЧЕЗ Разпределение България АД (координиращ бенефициент),

Българско дружество за защита на птиците / BirdLife България (асоцииран бенефициент).

 

Дейности: 

 • Определяне на най-опасните за птиците надземните електропроводи (средно напрежение) в и около Натура 2000 зоните в Западна България.
 • Преустановяване на смъртните случаи сред птиците, причинени от токов удар на електропроводите (средно напрежение) в приоритетните райони на зоните от Натура 2000 в Западна България и най-важните коридори между тях.
 • Намаляване на смъртността сред дивите птици, причинена от сблъсък с надземните проводници на електропроводите (средно напрежение) в приоритетните райони на зоните от Натура 2000 в Западна България  и най-важните коридори между тях.
 • Обезопасяване на всички рискови гнезда на белия щъркел, които са разположени върху стълбове на електроразпределителната мрежа в Западна България.
 • Увеличаване на капацитета на страната ни за намаляване на конфликта между дивите птици и надземната електрическа инфраструктура.
 • Увеличаване на подкрепата сред заинтересованите страни и широката общественост за намаляване на конфликта между дивите птици и надземната електрическа инфраструктура, които са от полза, както за биоразнообразието, така и за хората.
   

Очаквани резултати

 • Изготвена ГИС база данни и карти на районите с потенциално най-значим конфликт между целевите видове и електроразпределителните линии в проектните зони от Натура 2000 и съседните им райони.
 • Обезопасени 4000 железобетонни, 1200 железо-решетъчни  и 200 превключвателни стълба без регистрация на загинали от токов удар птици по тях.
 • 120 км надземни проводници (40 км троен електропровод) маркиран с дивертори и 90% намалена смъртност сред птиците, причинена от сблъсък с проводниците.
 • 900 гнезда на бял щъркел, намиращи се върху стълбове за ниско и средно напрежение обезопасени чрез поставяне на гнездови платформи.
 • Разработени стандарти за безопасни за птиците надземни електропроводи. Дизайн, производство и тестване на 40 прототипни стълба, отговарящи новия стандарт.
 • Увеличена публична подкрепа като резултат от проведена кампания за белия щъркел и разнообразните комуникационни дейности.
   

Финансиране: Общият бюджет на проекта е 2 647 481 €, 75% от които се съфинансират от програмата LIFE на Европейската съюз и 25% от партньорите по проекта.

 

Website: www.lifebirds.eu