Онлайн определител

История


сн. Архив БДЗП

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е първата регистрирана в България природозащитна организация. Основана на 3 юни 1988 г., организацията има вече 30-годишна история.

 

За птиците

През първите години от съществуването си БДЗП поставя началото на реалното практическо действие в природозащитата. Организирани са първите подхранвяния на лешоядните птици и в резултат е спасен от изчезване белоглавия лешояд, увеличена е дивата му популация от 4 до над 70 двойки.

Построени са първите изкуствени острови за застрашени водолюбиви птици, с което са опазени и увеличени популациите им. Започнато е опазване и подпомагане и на други емблематични видове като царския (кръстат) орел, египетския лешояд, червеногушата гъска и др.

Предложени за обявяване са няколко десетки защитени територии, една от които – защитената местност „Пода” до Бургас официално е възложена за стопанисване на БДЗП. През 1994 г. са създадени първите в България природозащитни центрове – „Пода” и „Източни Родопи” в Маджарово.

 

За местата

Наред с тези чисто практически дейности, БДЗП въведе в страната най-модерните световни природозащитни подходи. Още след създаването на организацията бе започната системна работа по създаване на мрежата от Орнитологично важни места – събиране на данни за определяне на тези най-ценни за птиците територии и техните граници, предотвратяване на разрушителни за тях дейности, обявяване на колкото може по-големи части от тях за защитени и др. Всички тези дейности се явяват в последствие подготовката за създаването на Националната екологична мрежа НАТУРА 2000, която държавата бе длъжна да обяви след присъединяването към Европейския съюз. На БДЗП беше възложено определянето на местата за птиците от НАТУРА 2000.

 

За законодателството

За да стане възможно всичко това, предварително трябваше да бъдат заложени съответните изисквания на европейските директиви в националните природозащитни закони. И тук БДЗП, благодарение на натрупания вече опит и на съдействието на БърдЛайф експертите от страни-членки на ЕС, оказа значителна помощ на държавата. След като демонстрира съществен професионален принос в разработването на Закона за защитените територии, БДЗП бе поканено официално от Министъра на околната среда да разработи и рамката на следващия, ключов природозащитен закон – Закона за биологичното разнообразие.

Не по-маловажно беше въвеждането на Орнитологично важните места, които послужиха за основа за определяне на Защитените зони за птиците, за плановете за действие за видовете и за други основни природозащитни подходи.

 

За хората

С ясното разбиране, че успешна природозащита без подкрепата на хората е невъзможна, БДЗП положи системни и значителни усилия местните общности да започнат да печелят от запазената си природа. Нашата организация положи основите на природопознавателния туризъм в България като важен инструмент в тази посока.

Резултатите вече са налице и някогашното миньорско градче Маджарово вече е притегателен център за „бърдуочинг“ туризъм с немалко частни хотели, къщи за гости и други местни инициативи, получаващи приходи от туристите в този район.

През последните години БДЗП положи началото на „висшия пилотаж” в съвременната приодозащита – въведе и задейства механизми, с които съществуващите в държавата регламенти да облагодетелстват пряко всички, които вършат стопанските си дейности по щадящ природата начин. Тук са директните плащания, субсидиите и други елементи на функциониране на националното стопанство. По този начин БДЗП развива „автоматичната природозащита”, при която всеки, чиято стопанска дейност не руши приодата, получава повече приходи и така е лично заинтересован тя да бъде пазена.

 

За биоразнообразието

БДЗП създаде и прилага първата в страната национална схема за мониторинг на биоразнообразието, изградена от над 200 доброволци. С тяхна помощ се осъществява Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, Мониторинг на обикновените видове птици, Мониторинг на царския орел, Преброяване на белия щъркел и други проучвателни дейности, които осигуряват информация научно обоснована природозащита и за политики за устойчивото управление на природните ресурси. БДЗП разработи и публикува една от най-значимите орнитологични монографии – първия в България Атлас на гнездящите птици, който е отправна точка за всички бъдещи научни и природозащитни дейности, свързани с дивите птици. Над 35 000 души са взели активно участие в природозащитните дейности на БДЗП през годините.