избор на език      |
 
 
ДОКУМЕНТИ
Основни документи
Становища
За партньри
Други документи
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДОКУМЕНТИ > Становища отпечатай
ОКОНЧАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ на БДЗП относно изграждане на ветроенергиен парк „Свети Никола‛ [ 2008-09-26 01:50:44 ]
БДЗП и БърдЛайф Интернешънъл твърдо подкрепят развитието на енергията от възобновяеми източници, включително на тази от вятъра, като ключова мярка в борбата с климатичните промени. В същото време опазването на биологичното разнообразие и гъвкавите екосистеми не е изолиран приоритет на световната и европейската политика, но също така и крайно необходим елемент за смекчаване и приспособяване към климатичните промени. По тази причина развитието на енергията от възобновяеми източници трябва да избягва всякакво значително въздействие върху биоразнообразието. В този смисъл БДЗП и БърдЛайф Интернешънъл оценяваме допълнителната експертна работа върху птиците, която АГЕ осъществи за проекта до този момент. Въпреки това, за да се предотвратят въздействията върху птиците и останалото биоразнообразие е ключово да се изберат алтернативи за поставянето на ветропаркове, и допълнителната информация, която е достъпна в момента не променя нашето мнение, че предложеното място за реализиране на проекта не е подходящо за ветрогенератори. По тази причина ИБВР и IFC не би трябвало да предоставя финансиране и АГЕ не би трябвало да реализира проекта. Местоположението на проекта е в границите на ОВМ Калиакра, което според нас изцяло трябва да бъде обявено за Специално защитена зона по Директивата за птиците. Налична е информация, която предполага че проектът ще има значително отрицателно въздействие върху определени видове птици (грабливи птици, гъски и щъркели). Според нас оригиналната ОВОС или Допълнителният информационен доклад не третират адекватно този проблем и следователно според нас наличната информация все още не е достатъчна, за да позволи вземането на информирано решение с увереност че няма да има значителни отрицателни въздействия върху птиците и мрежата Натура 2000. Следователно, трябва да бъде спазен подхода на предпазливостта, за да се изпълнят изискванията на Директивите на ЕС (в частност чл. 4(4) на Директивата за птиците и чл. 6(2) и 6(3) на Директивата за местообитанията). Важните аспекти на този подход според нас са че настоящата информация е непълна, включително – не са взети в предвид всички съответни видове (такива като световно застрашената червеногуша гъска) и потенциални типове отрицателни въздействия (напр. ефектите на потенциална преграда и безпокойство), и избраният подход за мониторинг на риска от смъртност. Тези и други въпроси са разгледани в подробности по-долу. Освен това, според нас, сега предложеният проект ще наруши националното законодателство, тъй като параметрите му са различни, от тези на проекта, който е бил предмет на процедура по ОВОС и одобрен от РИОСВ Варна.

По тези причини, ние твърдо вярваме, че преди вземането на решение дали да се финансира и реализира проекта е необходимо да бъдат направени допълнителни оценки върху потенциалните въздействия върху птиците, включително кумулативните въздействия, и сме готови на база договор, да предоставим нашите данни за мигриращите птици и за зимуващите червеногуши гъски, за да информираме допълнителната оценка.

Въпреки твърдото убеждение на БДЗП че проектът ще има значителни отрицателни въздействия върху птиците и твърдото ни противопоставяне на реализирането на проекта на база сегашната информация, ние сме наясно че АГЕ е на мнение че притежава всички необходими разрешителни (и вярва че те са валидни) и желае да осъществи проекта възможно най-скоро. По тази причина ние включихме в настоящото становище и някои аспекти, които желаем да видим реализирани, ако АГЕ реши да продължи с осъществяването на проекта на този етап. Все пак, подчертаваме, че правим тези предложения, без да променяме позицията си, че проектът не трябва да продължи преди допълнителното проучване на някои аспекти и преди съответната информация да е налична, и че известните територии с висок риск за птиците трябва да бъдат избегнати; и нашите предложения трябва да бъдат разглеждани в този смисъл.

Запознавайки се с документацията предоставена от АГЕ за ветроенергиен парк „Свети Никола” във връзка с кандидатстване за финансиране пред IFC/ЕБВР, ние сме силно обезпокоени за следните аспекти на този проект:
І. Законови аспекти
ІІ. Качеството и надеждността на екологичната оценка и заключенията й
ІІІ. Публичността и прозрачността на процедурите за консултации
Подробните ни коментари върху всеки от тези проблеми е даден по-долу.

Пълният текст на становището можете да откриете тук
(Апендиксите към становището се намират в долната част на тази страница)

Documents to download Size Type
Appendix 1 2291.88 Kb pdf
Appendix 15 42 Kb doc
Appendix 16 2154.86 Kb jpg
Appendix 17 1109.94 Kb pdf
Appendix 18 488.12 Kb pdf
Appendix 19 363.13 Kb jpg
Appendix 20 259.24 Kb jpg
Appendix 24 123 Kb pdf
Appendix 21a 2618.98 Kb pdf
Appendix 21b 302.05 Kb jpg
Appendix 21c 157.31 Kb jpg
Appendix 22a 673.29 Kb pdf
Appendix 22b 877.69 Kb pdf
Appendix 22c 22 Kb doc
Appendix 22d 763.32 Kb pdf
окончателно становище 336.34 Kb pdf
Appendix 14 89.1 Kb pdf
Appendix 13 200.99 Kb jpg
Appendix 12 268.37 Kb jpg
Appendix 2 1591.89 Kb pdf
Appendix 3a 657.19 Kb jpg
Appendix 3b 1110.73 Kb jpg
Appendix 4a 404.64 Kb pdf
Appendix 4b 546.12 Kb pdf
Appendix 4c 402.05 Kb pdf
Appendix 4d 706.6 Kb pdf
Appendix 25 215.18 Kb pdf
Appendix 5 1055.23 Kb pdf
Appendix 6 2635.79 Kb pdf
Appendix 7 190.74 Kb pdf
Appendix 8 206.79 Kb jpg
Appendix 9 223.62 Kb jpg
Appendix 10 205.1 Kb jpg
Appendix 11 398.14 Kb jpg
окончателно становище eng 362.92 Kb pdf
<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax