избор на език      |
 
 
ДОКУМЕНТИ
Основни документи
Становища
За партньри
Други документи
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДОКУМЕНТИ > Становища отпечатай
Позиция на БДЗП относно нарушенията по Директивата за птиците [ 2008-06-06 01:31:48 ]

 На 5 юни 2008 г, международния ден за защита на природата, Европейската Комисия официално обяви, че изпраща на България първо предупредително писмо във връзка с нарушение на чл.4.1. на Директивата за птиците, с други думи поради недостатъчни по размер територии, обявени за защита на зестрашените в ЕС птици. В отговор на тази информация Министерството на околната среда и водите излезе с официално становище, че няма да допусне наказателна процедура за България заради неспазване на Директивата за птиците, тъй като най-общо всички 114 предложени защитени зони са приети, а за границите им МОСВ има научни аргументи. Предупредителното писмо е следствие от жалбата на БДЗП до Еврокомисията и на допълнителни независими проучвания на комисията в тази насока.
 
Българското дружество за защита на птиците още от началото на септември 2006 г., след първото решение за орязване на защитени зони за птиците, предупреждава компетентните органи че това действие е неправомерно, тъй като съществуват научни доказателства за ценноста на намалените територии за застрашените и мигриращите птици.
 
Всички 114 Орнитологично важни места (ОВМ) са приети от правителството като защитени зони, но шест от тях са значително намалени по площ (между 30 и близо 90%). ОВМ Пирин, Рила и Централен Балкан, предложени първоначално с по-големи територии, са приети само в границите на съществуващите национални паркове,  като аргументите за това са, че в изключените територии има гори с висока икономическа стойност. В резултат на това,  извън Натура 2000 останаха природните паркове Българка и Рилски Манастир, апетитните територии за големи курортни комплекси, като Супер Боровец и др. По-късно значително редуцирани бяха границите и на ОВМ Ломовете (само до границите на съществуващия природен парк), а в Натура 2000 мрежата, под името „Западни Родопи”, влезе съвсем друга територия, която включва само една трета от първоначално предложената. Шестата орязана зона бе Калиакра, където 1/3 от предложената защитена зона не бе приета под предтекст, че не е е от значение за видовете предмет на опазване и с нищо не допринася за опазването им.  Мотивът, че по този начин се дава възможност за развитие на бизнеса (в частност ветрогенератори) бе изтъкнат на Националния съвет по биоразнообразие, но след това не бе представен на медиите и не намери място в протокола от заседанието.

Всяка една от териториите има своя уникална стойност за опазване на застрашениет видове птици (виж приложението и картата), а разликата между предложените и приети територии е представена по-долу.

 

Natura 2000 код

ОВМ

код

Име на ОВМ

Площ на ОВМ

Територия на SPA одобрена от съвета на министрите

% от теритоята на ОВМ, утвърдена като SPA

BG0000494

BG011

Централен Балкан

166678.20

71659.50

43

BG0002025

BG025

Ломовете

27871.80

3406.00

12

BG0002051

BG051

Калиакра

16172.28

10883.24

66

BG0000495

BG055

Рила

143733.00

81046.00

54

BG0000209

BG056 Пирин

79245.20

40356.00

51

BG0002063

BG063

Западни Родопи

125677.60

72263.51

301

1-  Обявените  SPA територии имат различни граници от тези на утвърдените ОВМ зони, двете територии се покриват само частично

 

Общатата територия на мрежата от ОВМ в страната е 23,217 km2 , от които 22,667 км2 са сухоземни ( около 22% от територията на страната) и 540 км2 са  морски. Така, мрежата от защитени зони за птиците покрива едва 89% от общата площ на ОВМ териториите. По тази причина Европейската Комисия счита, че правителството не е изпълнило ангажиментите си  по чл.4.1. на Директивата заптиците, да обяви достатъчно по площ територии за защитени зони за птиците.

Равносметката за последствията върху птиците от действията на правителството не е за пренебрегване и не може да бъзе компенсирана чрез представяне на научни аргументи от страна на МОСВ само за приетите от правителството защитени зони.

41 вида птици, включени в директива 79.409/ЕЕС, са директно засегнати от гореописаното намаление на площите на седемте SPA територии - Централен Балкан, Рила, Пирин, Западни Родопи, Ломовете, Калиакра и Емине. Площта на покритие от защитени територии на популациите на 36 вида е намалено с поне 1% за 36 вида птици, а с над 10% е намаляло покритието за 7 вида : пернатонога кукумявка, лещарка, червеноврата мухоловка, дебелоклюната чучулига, трипръстия кълвач, уралската улулица и глухаря. Сред тези видове са и белогърбия кълвач и полубеловратата мухоловка (световно застрашен вид, над 60% от европейската популация на който е в България).За повече информация, относно значимостта на тези ОВМ територии за опазване на популациите на  споменатите защитени видове птици, разгледайте Приложение 1.

 

Лице за контакт:

Ирина Матеева

Отговорник по европейските политики на БДЗП

Тел.: 9799500

Моб. тел.: 0878599360

e-mail: irina.kostadinova@bspb.org

 

Documents to download Size Type
Приложение 1 242.87 Kb pdf
Карта: 1 Покритие на мрежата от зашитени зони за опазване на птиците (зелено) и орнитологично важни места, които са изключени от мрежата, в резултат на предложение на МЗГ (червено). 292.57 Kb jpg
<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax