избор на език      |
 
 
ДОКУМЕНТИ
Основни документи
Становища
За партньри
Други документи
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДОКУМЕНТИ > Становища отпечатай
СТАНОВИЩЕ на БДЗП по ОВОС на инвестиционно предложение в района на ОВМ Рибарници Челопечене [ 2007-08-29 12:01:01 ]

ИЗ/1000/111-012/23-8-2007

До
Инж. Милчо Митов
“ХидроекоПИМ” ООД
ул. “Димитър Хаджикоцев” 102, вх.Б, офис 3

Копие:
Джевдет Чакъров
Министър на околната среда и водите
СТАНОВИЩЕ
на
Българско дружество за защита на птиците
по Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали – пясъци, от находище ХИДРОЕКОПИМ-1Във връзка с изготвянето и обсъждането на Доклад по ОВОС на концесия за добив подземни богатства по чл.2, т.5 от Закона за подземните богатства - строителни материали – пясъци, от находище ХИДРОЕКОПИМ-1, изразяваме следното становище:

І. По отношение на процедурата на изготвяне на ДОВОС

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) като заинтересована страна не е конституирано и поканено при обсъждане обхвата на ДОВОС, съгласно чл. 95, ал. 1 от ЗООС вр.26 ал.1 и чл.34 ал.1 от АПК, което считаме за нарушение на процедурата по ОВОС.
Въпреки, че по своя инициатива БДЗП влезе в контакт с инвеститора през април 2006 г., предостави му общи препоръки и заяви желанието си да участва в по-детайлни консултации по време на изготвяне на ДОВОС и конкретни мерки за смекчаване на значителното негативно въздействие върху защитена зона “Рибарници Челопечене”, такива консултации не са организирани и не са осъществявани от екипа по ОВОС или инвеститора. Считаме това за нарушение на чл. 95, ал. 2 на ЗООС.
БДЗП като заинтересована страна, заявила интерес, не е уведомена по подходящ начин за насрочването на общественото обсъждане на ДОВОС, което считаме за нарушение на чл. 97, ал 3 от ЗООС. Екологична оценка съгласно чл.6 на Директивата се изисква за всички инвестиционни намерения в и около защитени зони от Натура 2000.

ІІ. По отношение обхвата и качеството на ДОВОС

Въпреки препоръките отправени от нас, доклада да включи екологична оценка на територията съгласно чл.6 на Директивата за местообитанията, предвид влизането в сила на Директивата за България преди приключване на ДОВОС, такава екологична оценка не е извършена и не е част от доклада. В този смисъл следва да бъде осъществена оценката която се изисква съгласно чл.31 от Закона за биологичното разнообразие и то преди разглеждането по същество на доклада по ОВОС.
Липсва оценка за съвместимостта на проекта с целите на опазване на защитената зона (предложени като част от документацията и на разположение в МОСВ от ноември 2006 г.), липсва оценка за въздействието на проекта върху целостта (териториална, екологична и функционална) на защитената зона.
Липсват разработени алтернативи по местоположение извън границите на защитената зона, които да предотвратят значително отрицателно въздействие върху местообитанията в нея. Разгледаните алтернативи, касаят концесионната площ, попадаща в границите на защитената зона. Като се има в предвид че тази площ засяга над 60% от площта на защитената зона предложените алтернативи 3 и 4 са изцяло несъвместими с целите на опазване на територията. Екипът не застава зад нито една от предложените от него алтернативи.
От доклада е видно, че отправените от нас към инвеститора препоръки, не са станали част от проекта, а екипът ги е заложил само като необвързващи препоръки, без от това да следва задължителното им изпълнение от страна на инвеститора. Въпреки че екипа разполага с цялата документация по проекта и работи с нея (за разлика от нас, като имахме възможност да се запознаем с нея само на една среща), не са разработени подробно смекчаващи и компенсиращи мерки на въздействието. Липсват изцяло мерките за подобряване на местообитанията (възстановяване на екстензивно рибовъдство) в съседните на концесионната площ басейни, които са предложени от нас с цел смекчаване и компенсиране на значителните отрицатели въздействия.
Липсва разработен план за прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки в защитената зона, който да бъде изпълнен преди стартирането на експлоатационните дейности (съгласно изискванията на ЕС).
ІІІ. По същество – въздействие върху околната среда

Въпреки изтъкването на факта, че изграждането и експлоатацията на кариерата ще доведе до значителни въздействия върху опазваните в защитената зона местообитания, се заключава, че няма да има вредни въздействия и планираната експлоатация може да бъде разрешена както е предвидена в проекта. Това е явно вътрешно противоречие в ДОВОС, като не се изтъкват никакви екологични и правни аргументи, които да оправдаят реализирането на инвестиционното предложение в противоречие с чл.32 от ЗБР.
Концесията ще бъде разработвана на значителна площ (над 60%) от територията на защитената зона и ще промени трайно характерните за нея местообитания без да даде възможност за възстановяване на тяхното качество в следващите 35 години. По тази причина считаме, че въздействието е значително, дългосрочно и необратимо, свързано с разрушаване на местообитания на застрашени видове, включително световно застрашени и такива, включени в приложение І на Директивата за птиците; Осъществените незаконни действия от страна на инвеститора по подготовка за експлоатация на концесията без решение по ОВОС доказват, че ще има значително разрушаване на местообитания – разкопаване, опожаряване на растителност, изсичане на крайбрежна дървесна растителност, премахване на крайбрежна растителност, депониране на земни маси. Посочените действия компрометират ДОВОС и неговите изходни данни , при това явно е че последиците от тези въздействия не са отразени и анализирани в самия доклад. Тези обстоятелства обосновават нуждата от преработване и допълване на доклада.
Значителната площ на концесията и обема на експлоатационните дейности ще доведат до значително безпокойство на гнездящите и мигриращите птици, както по време на гнездовия период, така и по време на миграция и зимуване включително по отношение на видовете по Приложение 2 от ЗБР.
Изграждането и използването на миячно-сортировъчната инсталация в границите на защитената зона, така че между инсталацията и концесионната площ остават части от защитената зона извън границите на експлоатираната концесионна площ, всъщност ще увеличи периметъра на безпокойството и обхвата на нарушените местообитания върху територия, значително по-голяма от концесионната площ. Поради изброените в т.3 и т.4 негативни ефекти инвестиционното опредложение ще е в пряко противиортечие с чл.46 т.3 и т.5 вр.чл.45 от ЗБР.
ІV. Спазване на законодателството

Рибарници Челопечене са одобрени като защитена зона по Директива 79/409/ЕИО (официално предложени на 21 юли 2006 г., одобрени от НСБР на 1.9.2006 г. и одобрени от МС н 2.3.3007 г.). Тъй като те все още не са обявени за защитена зона, съгласно Закона за биологичното разнообразие, за тях важат разпоредбите на чл.4.4 на Директива 79/409/ЕИО, която е в сила за страната ни от 1 януари 2007 г. Съгласно тълкувания на Европейския съд (съдебната практика е задължителна част от правото на ЕС) в такъв случай никакви действия свързани с унищожаване или влошаване на местообитания не могат да бъдат извършвани в предложената защитена зона до законовото й обявяване. След обявяването на защитената зона се прилагат разпоредбите на чл. 6 на Директивата за местообитанията. В този смисъл експлоатацията на концесионната площ в границите на потенциалната защитената зона не е законно по отношение природозащитното право на ЕС.
Според чл.6 на Директивата на местообитанията всички планове и проекти в и около защитени зони трябва да се подлагат на екологична оценка, която се извършва съгласно специално разработени насоки на Европейската комисия. С промените на Закона за биологичното разнообразие тази екологична оценка, както се посочи по-горе, трябва да е част от ДОВОС. Планове и проекти, които не са в съответствие с целите на опазване на защитената зона, ще окажат значително отрицателно въздействие върху видовете и местообитанията въпреки приложени смекчаващи мерки, обект на опазване, нямат изпълними алтернативи и не са от първостепенен обществен интерес не могат да бъдат реализирани. При недостатъчно информация се прилага подхода на най-лошия сценарий и принципа за "невлошаване" /no deterioration principle/ на зоната. На този етап, предложения проект и ДОВОС към него показват, че горепосочените аргументи валидират законово обоснования извод да не бъде осъществена концесията.
Има данни, че инвеститора иска изключване на защитената зона от Натура 2000, позовавайки се на решение на МС от 02.03. 2007 г., че концесионните площи се изключват от мрежата. Решението на Министерски съвет в тази си част противоречи на законодателството на Европейския съюз и е в процедура на обжалване пред ВАС. Докато Върховната инстанция не се произнесе по казуса не е законосъобразно да се позовава на тази част от решението на МС. Според съдебната практика на ЕС националните съдилища не могат да вземат решения, противоречащи на решенията на Европейския съд.
ІV. Нови обстоятелства

На общественото обсъждане на доклада по ОВОС, проведено на 23.08.2007 г. в сградата на район Кремиковци, Столична община инвеститорът заяви че има има второ инвестиционно предложение за почистване и зарибяване на част от басейните на рибовъдно стопанство Аква Карп – също в границите на защитената зона, в съседство с концесионната площ. На този етап нямаме информация за съвместимостта на тива инвестиционно намерение с целите на опазване на защитената зона. Считаме, че двете инвестиционни предложения имат ясно изразен негативен кумулативен ефект и заедно въздействат на 100% от територията на защитената зона.
На базата на посочените по-горе аргументи считаме, че Докладът по ОВОС в сегашния си вид и по начина, по който е консултиран, не може да бъде законосъобразен и екологосъобразен документ, на базата на който да бъде взето положително решение за осъществяване на концесия за добив на подземни богатства – пясък.

Считаме, че може да бъде намерена алтернатива по местоположение за осъществяване на концесията в рамките на регистрираното находище, но извън границите на защитената зона (прилагаме карта). Предвид "респекта" на инвеститора към природозащитното законодателство (издадени поне 2 акта за нарушение за извършване на дейности по експлоатация на концесията без решение по ОВОС; разрушаване на местообитания в рамките на защитената зона), тази алтернатива е единствената която може да окаже минимално въздействие върху местообитанията и видовете в защитената зона и не е в противоречие с целите на опазване на зоната.

Считаме, че е необходимо да бъде преразгледано инвестиционно предложение за добив на подземни богатства - строителни материали – пясъци от находище ХИДРОЕКОПИМ-1, за да бъде напълно взето в предвид съществуването на защитена зона в района на концесията, като:

се преразгледа проекта за добив на пясък с цел да се изнесе извън границите на защитената зона;
се изготви ОВОС, отчитаща кумулативния ефект от двете инвестиционни намерения на инвеститора върху защитената зона. Двете инвестиционни намерения да се разглеждат заедно и заедно да бъдат подложени на специфична екологична оценка по чл.6 на Директива 92/43/ЕИО и новоприетата наредба;
в доклада по ОВОС да бъдат отстранени всички пропуски, които са посочени по-горе в становището.
Изготвил становището:
Ирина Костадинова
Отговорник по ОВМ и НАТУРА 2000 / БДЗП
и лицензиран експерт по ОВОС (лиценз №1550/2003)

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax