избор на език      |
 
 
ДОКУМЕНТИ
Основни документи
Становища
За партньри
Други документи
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДОКУМЕНТИ > Становища отпечатай
Предложение на БДЗП до Министъра на околната среда и водите за забрана на строителни дейности в проекто-защитената зона BG 0002051 Калиакра, съгласно чл. 19 на ЗБР [ 2007-08-06 12:01:01 ]

ИЗ/1000/069-012/23-07-07

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ” (БДЗП), партньор на Birdlife International в България, вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Софийски градски съд по ф.д. 17151 от 1993 г., БУЛСТАТ 121244539Ю, представлявано от Борислав Николов Тончев, действащ в качеството си на Председател на Управителният съвет, със седалище град София, район Слатина, ж.к.Яворов, бл.71 и адрес на управление София, ж.к.Мусагеница, бл.104, вх А


Уважаеми Господин Министър,

На основание чл. 117 ал.1 във връзка с чл.107, ал.3 от АПК Ви сезираме с най-настоятелно предложение за предприемане на спешни природозащитни мерки от Вашата компетентност.

При неколкократни проверки през периода м.май-м.юли 2007 г. в м. Калекайряк (намира се на пътя от  с. Българево за нос Калиакра, шосето за Болата дере, село Българево и самото Болата дере) установихме масирани изкопни работи. Височината на натрупаните изкопи достигаше около 2 м. Между тях се изкопаваха допълнително траншеи за кабели. В степта бяха изкопани около 10 големи изкопа и в момента работеха багери, булдозери и се придвижваше тежка техника.

Посочения район на нос Калиакра е в обхвата на потенциална защитена зона BG0002051 Калиакра съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.

Констатираните изкопни работи са свързани с изграждането на ветрогенераторен парк в степта, като посочените строителни работи се установиха и от мисията на Бернската конвенция през м. юни 2007 г.

Никъде не са били извършени  действия по „преместване” на защитените видове, съгласно разпоредбите на чл. 48 на ЗБР. Липсват и каквито и да е други превантивни мерки.

Упоменатите строителни дейности са в грубо нарушение на Закона за биологичното разнообразие и представляват масирано унищожение на защитени видове, включени в Приложение ІІІ на споменатия закон. В района на „Калекайряк” се среща ендемичната за България асоциация Paeonio tenuifoliae-Koelerietum brevis Tzonev, Roussakova et Dimitrov 2006. В състава на тази асоциация участват предимно защитени видове, като Paeonia tenuifolia, Koeleria brevis (K. lobata), Adonis volgensis, Sandix australis, Artemisia pedemontana, Ruta graveolens, Goniolimon besseranum и редки и ендемични видове, като Chamaecytisus jankae, Centaurea caliacrae, Alyssum caliacrae, Avena eriantha. В тази част на степта се срещат редки и защитени видове влечуги, птици и бозайници, за които масираните изкопни работи ще увредят сериозно популациите им. Такива са Burhinus oedicnemus, Melanocorypha calandra, Vormela peregusna, Mustela eversmanii  и др., както и световнозастрашените сухоземни костенурки Testudo graeca и Testudo hermanni

Местообитанието, към което принадлежи тази степ, е приоритетно 62С0* Понто-Сарматски степи (според ЗБР 6290 Западно-Понтийски степи с божур). В този смисъл тези дейности са в сериозно противоречие с Директивите за птиците и хабитатите и с Бернската конвенция.

Извършването на подобни разрушителни и противоречащи на законите инвестиционни дейности не е изолиран случай, в момента на територията на посочената зона се осъществяват стотици инвестиционни намерения, които поотделно и в своята съвкупност застрашават да увредят значително или да унищожат посочената зона предложена за защита по НАТУРА 2000.

Ако тези дейности не бъдат незабавно прекратени, това ще бъде второто масирано унищожение на приоритетно за Европейския съюз местообитание в България, след изграждането на голф-игрището при селата Топола и Божурец.

На основание изложените обстоятелства и в съответствие с ангажиментите на Р България по двете европейски директиви молим да разпоредите на съответните структури на МОСВ да предприемат спешни мерки и да се спрат незабавно действията по разрушаване на посочените местообитания и ландшафт, както и да се упражни текущ контрол по издадените решения и разрешителни в съответствие с разпоредбите на чл. 154 и сл. от ЗООС.

Молим  Ви в качеството си на Министър на околната среда и водите да приложите и законовите си правомощия по чл. 19 на ЗБР и да забраните всякакви строителни дейности в проекто-защитената зона BG 0002051 Калиакра на територията на община Каварна.

С уважение:
Нада Тошева
Изпълнителен директор, БДЗП

София, 23 юли 2007

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax