избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
  Планове за действие за световно застрашените видове птици в България
Опазване на места
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДЕЙНОСТИ > Опазване на видове > Планове за действие за световно застрашените видове птици в България отпечатай
Национален план за действие за опазването на тръноопашатата потапница (Oxyura leucocephala) в България, 2002-2006г. [ 2005-07-21 12:01:01 ]
Тръноопашатата потапница (Oxyura leucocephala), позната и като белоглава потапница или белоглава патица, е дребна до средно едра патица с характерни висок в основата си клюн и твърда, стърчаща нагоре опашка. Повечето от времето прекарва във водоеми със стояща вода, като храната си добива чрез гмуркане. У нас се среща по време на прелета и през зимата.

През ХХ в. се наблюдава повсеместно, значително и постоянно намаление на популацията и ареала на тръноопашатата потапница и към 1990 г. видът се приема за застрашен от окончателно изчезване от планетата. През 1994 г. е включен в списъка на Световно застрашените видове като "Уязвим" (Collar et al., 1994) и според системата на BirdLife International се причислява към категория SPEC1 (Tucker & Heath, 1994). Поради намаление на световната популация на тръноопашатата потапница с близо 60%, в последното издание на Червената книга на света ( BirdLife International, 2000) видът е отнесен към категорията "Застрашен". Цялата й световна популация се оценява на около 19 000 екземпляра. Тръноопашатата потапница има силно разпокъсан ареал, с малка непрелетна популация в Западното Средиземноморие (Испания, Тунис, Алжир) и по-голяма, предимно мигрираща популация по Източното Средиземноморие и в Азия, като основната част от нея гнезди в Казахстан и Русия, а зимува в Мала Азия и на Балканите (Heredia et all., 1996).

Основните причини за неблагоприятното състояние на тръноопашатата потапница са разрушаването и влошаването на местообитанията й, отстрелването на птиците, а през последните десетилетия - и хибридизирането й с внесената в Европа североамериканска тръноопашата потапница (Oxyura jamaicensis).

България е предприела редица мерки за опазването на тръноопашатата потапница. Сред тях са поставянето на вида под законова защита, приемането на национални планове и други стратегически държавни документи за опазване на ключовите за вида места и местообитания, действия за изпълнение от страната на поетите задължения по конвенциите, както и преки мерки за опазване на вида и местообитанията му. Видът е включен в Националната Червена книга, като чрез БДЗП в международния план за действие за опазване на тръноопашатата потапница на  BirdLife International са включени и конкретни мерки за България. Всички влажни зони, където тръноопашатата потапница е наблюдавана повече от един път, са включени от БДЗП в мрежата от Орнитологично важни места. Тръноопашатата потапница е обект и на редица популяризаторски дейности, на изследвания и мониторинг. При мониторинга се следи и за евентуалната поява в България на американската тръноопашата потапница.

Приоритетните природозащитни мерки за опазването на тръноопашатата потапница в България са свързани с:
  1. Поставяне под законова защита, разработване и прилагане на планове за управление за всички ключови места за вида в България (езерата Вая и Мандра край Бургас, включително защитената местност "Пода", заливите Узунгерен и Форос и водоемите в Комлушката низина, както и Дуранкулашкото езеро).
  2. Подобряване прилагането на природозащитното законодателство по отношение на вида и местообитанията му (предотвратяване случаите на бракониерско отстрелване, спазване режимите на защита в обитаваните от вида места и т.н.).
  3. Осведомяване на ключови за опазването на тръноопашатата потапница целеви групи (ловци, държавни институции, НПО) за състоянието и изискванията за опазване на вида.
  4. Разработване и обезпечаване възможността за прилагане на комплекс от действия за елиминиране на американските тръноопашати потапници в случай на установяване появата им в България.
<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax