избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
  Планове за действие за световно застрашените видове птици в България
Опазване на места
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДЕЙНОСТИ > Опазване на видове > Планове за действие за световно застрашените видове птици в България отпечатай
Национален план за действие за опазването на малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus) в България, 2002-2006г. [ 2005-07-21 12:01:01 ]
Малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus), известен и като дяволица или малка дяволица, е средно едра колониално гнездеща рибоядна птица. С изцяло чернокафяво оперение с метален блясък и с характерна вертикална позиция на тялото в кацнало положение. Видът е тясно свързан с различни по характер водоеми, като гнездата му са разположени обикновено в колониите от чапли. У нас е гнездещ, преминаващ при миграция и презимуващ вид. През зимата прекарва деня разпръснато по бреговете на реки, потоци и водоеми със стояща вода и по морския бряг, като за нощуване птиците се струпват на високи дървета или в тръстикови масиви.

Малкият корморан е сред видовете, най-силно застрашени от окончателно изчезване от Земята. Видът е включен в списъка на Световно застрашените видове като "Полузастрашен" (Collar et al., 1994), а в европейски мащаб - като "Уязвим" и според системата на BirdLife International се причислява към категория SPEC 2 (Tucker and Heath, 1994). В последното издание на Световната Червена книга фигурира в категорията "Нисък риск/Полузастрашен" (BirdLife International , 2000). Световната му популация е оценена на около 13 000 двойки, като през последните години са установени зимуващи малки корморани в численост, предполагаща по-голяма гнездова популация. Размножава се в Югоизточна Европа, Предна и Средна Азия. Зимува на Балканския полуостров, западната част на Мала Азия, Кипър и някои райони на Средна Азия (Heredia et al., 1996).

Факторите за намаляването на вида са пресушаване или влошаване качествата на влажните зони, пряко преследване от рибовъди и бракониери, безпокойство на местата за нощуване през зимата и в гнездовите колонии.

У нас са предприети поредица мерки за опазването на вида. Малкият корморан е включен в списъка на защитените по закон видове, опазването му е залегнало в национални планове и други стратегически държавни документи, част от ключовите за птицата места са поставени под законова защита, видът е включен в Червената книга на България. Чрез БДЗП всички значими за малкия корморан зони са определени като Орнитологично важни места. Специфичните за България мерки са отразени в международния План за действие за опазването на малкия корморан, изготвен от BirdLife International и приет от Съвета на Европа. Извършват се системни проучвания и мониторинг на вида, съществено място в които има организираното от БДЗП ежегодно национално Среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

Приоритетните природозащитни мерки за опазването на вида в България са насочени към:
  1. Установяване и мониторинг на съществуващите гнездови колонии и зимни нощувки и обезпечаване на тези места с необходимата защита и спокойствие за птиците.
  2. Опазване на съществуващите и възстановяване на нарушените или унищожени влажни зони от особено значение за гнезденето на вида.
  3. Съчетаване на природозащитните мерки с рибовъдните практики с оглед намаляване на конфликта между вида и рибовъдството, интегриране на мерките за опазване на малкия корморан с тези в съседните страни.

Борис Иванов, Юлиан Муравеев

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax