избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
  Планове за действие за световно застрашените видове птици в България
Опазване на места
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДЕЙНОСТИ > Опазване на видове > Планове за действие за световно застрашените видове птици в България отпечатай
Национален план за действие за опазването на червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България, 2002-2006г. [ 2005-07-21 12:01:01 ]

Червеногушата гъска (Branta ruficollis), е дребна пъстро оперена (черно-червена) гъска, която се среща в България главно през зимата и отчасти при миграция. Растителноядна, основният й хранителен ресурс са пониците на посевите от зимна пшеница.През деня птиците се хранят в нивите със зимни култури, а за нощуване са изцяло зависими от по-големи езера с открити водни огледала и липса на безпокойство. Видът започва да зимува у нас масово след 1970 г., след като поради смяна на житните култури с памук и поради силна ловна преса е унищожено основното му зимовище в района на Каспийско море. Понастоящем в България ежегодно зимува над 70% от цялата му световна популация.

Червеногушата гъска е сред птиците, най-силно застрашени от окончателно изчезване от Земята и според системата на BirdLife International се причислява към категория SPEC 1 (Tucker and Heath, 1994). Включена в списъка на Световно застрашените видове в категорията "Уязвим" (Collar et al., 1994), към същата категория е отнесена и в последното издание на Световната Червена книга (BirdLife International, 2000). Световната й популация е оценена понастоящем на около 88 000 екземпляра (BirdLife International, 2000). Размножава се единствено на полуостровите Таймир, Гидан и Ямал в тундрата на Сибир в Русия (Heredia et al., 1996). Зимува почти изцяло в няколко влажни зони в Румъния и България. Общият брой на птиците в света е подложен на значителни колебания (между 1956 и 1969 г. червеногушите гъски намаляват от 60 000 на 25 000 индивида).

Факторите за неблагополучното състояние на вида са промените в земеделието (и най-вече замяната на житните култури с високостъблени), ловната преса, влошаването на условията във влажните зони, от които птиците са зависими за нощуване и пиене на вода.

В България червеногушата гъска е концентрирана в района на Дуранкулашкото и Шабленското езера в североизточната част на страната, но по-малки ята могат да бъдат наблюдавани и в Бургаските езера, езерото Сребърна, язовир Церковски и други места.

У нас за опазването на червеногушата гъска са предприети редица мерки. Включена е в списъка на защитените видове, опазването й е залегнало в национални планове и други стратегически държавни документи, част от ключовите за гъската места са поставени под законова защита (влажните зони, в които птиците нощуват), видът е включен в Червената книга на България. Чрез БДЗП всички значими за червеногушата гъска места на нощуване са определени за Орнитологично важни места. Специфичните за България мерки са отразени в международния План за действие за опазването на червеногушата гъска, изготвен от BirdLife International и приет от Съвета на Европа. Извършват се системни проучвания и мониторинг на вида, съществено място в които има организираното от БДЗП ежегодно национално Среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

Приоритетните природозащитни мерки за опазването на червеногушата гъска в България са насочени към:

  1. Осигуряване на пълноценно и адекватно прилагане на природозащитното и ловно законодателство и обезпечаване на вида с необходимата защита и спокойствие в местата на пребиваването му.
  2. Подобряване на националния и международен природозащитен статус и на реалното опазване на влажните зони, които са основни зимовища на вида, включително чрез прилагане на планове за управление.
  3. Съчетаване на земеделските практики в районите на обитаване на вида с изискванията за опазване на червеногушата гъска с оглед осигуряване на оптимални условия за хранене на птиците.
  4. Извършване на постоянен мониторинг на вида и целенасочено популяризиране на опазването му.

Сергей Дерелиев, Димитър Георгиев

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax