избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
  Планове за действие за световно застрашените видове птици в България
Опазване на места
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДЕЙНОСТИ > Опазване на видове > Планове за действие за световно застрашените видове птици в България отпечатай
Национален план за действие за опазването на белооката потапница (Aythya nyroca) в България, 2002-2006г. [ 2005-07-21 12:01:01 ]
Белооката потапница (Aythya nyroca), известна още като белоочка и биволе, е средно едра патица с почти изцяло тъмно оперение и бяла задна част на тялото. Растителноядна птица, която се храни предимно чрез гмуркане под водата. Обитава различни по характер водоеми, предимно със стоящи води и богата водолюбива растителност. В България се среща през гнездовия период и при миграция, по-рядко през зимата.

Видът е световно застрашен (категория "Уязвим"), чиято популация на планетата се оценява на не повече от 75 000 двойки (Collar et al., 1994). Според системата на BirdLife International се причислява към категория SPEC 1 (Tucker & Heath, 1994). Белооката потапница фигурира и в Червената книга на света в категорията "Нисък риск/Полузастрашен" (BirdLife International , 2000). Ареалът й е разпокъсан и обхваща умерената климатична област на Палеарктика, както и степите и полупустините, южната горска зона на Западна Европа, Северозападна Африка, през Централна Азия до Западна Монголия (Scott & Rose, 1996). В Евразия основната част от гнездовата популация се намира в Източна Европа и югозападните държави от ОНД, но малки популации гнездят разпокъсано из почти цяла Западна и Централна Европа. На север гнездовият ареал достига до Литва, а на юг - до Иран (Scott & Rose, 1996). В Европа гнезди голяма част от общата популация на вида - 13 000 - 24 000 двойки (Tucker & Heath, 1994; Callaghan, 2001).

У нас в миналото белооката потапница е определяна като многобройна и дори една от най-често гнездещите патици във водоемите на страната. Към средата на 20-ти век тя е все още често срещана в някои райони на страната, но към средата на ХХ век се отчита известен спад на популацията (Патев, 1950). Видът не е бил предмет на специално внимание в продължение на десетилетия, но анализът на наличните данни показва постепенно, но повсеместно намаляване. Проведените след 1990 г. от БДЗП изследвания показват, че числеността на вида продължава да намалява, като в много от старите гнездовища на вида се наблюдава драстичен спад на броя на двойките (Petkov, 2000). Като цяло биологията на белооката потапница е недобре проучена поради скрития й начин на живот, като в някои случаи не могат да бъдат ясно установени и факторите, влияещи отрицателно на вида.

Основните заплахи и причини неблагоприятното състояние на белооката потапница са влошаването на състоянието и пресушаването на влажните зони и особено деградацията и увреждането на гнездовите местообитания, безпокоенето по време на гнездовия сезон, незаконният отстрел и др.

В България са предприети мерки за опазването на белооката потапница. Видът е обявен за защитен, предвидено е обезщетение за убит или ранен екземпляр, както и за унищожено гнездо или яйца. Част от ключовите за белооката потапница места са поставени под законова защита, опазването на вида и местообитанията му е залегнало в национални планове и други стратегически държавни документи. Видът е включен в Червената книга на България. Чрез БДЗП всички значими за птицата зони са определени като Орнитологично важни места. Специфичните за България природозащитни мерки са отразени в международния План за действие за опазването на белооката потапница, изготвен от BirdLife International и приет от Съвета на Европа. БДЗП извършва системни проучвания и мониторинг на вида, както и значителна дейност за популяризиране опазването на белооката потапница и местообитанията й.

Приоритетните природозащитни мерки за опазване на вида в страната са:
  1. Осигуряване на пълноценно и адекватно прилагане на природозащитното и ловно законодателство.
  2. Обявяване за защитени на най-важните гнездовища на вида, разработване и прилагане на планове за управление за тях.
  3. Опазване на съществуващите гнездови находища и местата на концентриране на вида при миграция.
  4. Разработване и прилагане на конкретни програми и проекти за възстановяване на значими влажни зони и бивши находища на белооката потапница, с цел връщането й в тях.
  5. Разработване на схеми и програми, стимулиращи екстензивно природосъобразно рибовъдство.
  6. Осъществяване на целенасочени природозащитни мерки в интензивните рибовъдни стопанства.
  7. Провеждане на ежегоден мониторинг на вида в най-важните гнездовища и места на концентриране и периодично национално преброяване на вида.
  8. Прилагане на образователна и разяснителна кампания за опазване на вида.

Николай Петков

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax