избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
  Планове за действие за световно застрашените видове птици в България
Опазване на места
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДЕЙНОСТИ > Опазване на видове > Планове за действие за световно застрашените видове птици в България отпечатай
Национален план за действие за опазването на ливадния дърдавец (Crex crex) в България, 2002-2006г. [ 2005-07-21 12:01:01 ]
Ливадният дърдавец (Crex crex), известен още и като драч, цар на пъдпъдъците, е с големина на гълъб, с подобна на пъдпъдък окраска, но с характерни тухленочервени пера по крилата. Води скрит начин на живот, като рядко излита, а през повечето време се придвижва безшумно в гъстите треви. Обаждането му е наподобяващо стържене по гребен двусрично "крекс - крекс", повтаряно многократно и издавано предимно нощем. Обитава влажни ливади, храни се с насекоми и други дребни животни. Прелетен.

Видът е включен в списъка на Световно застрашените видове като "Уязвим" в световен и в европейски мащаб (Collar et al., 1994) и според системата на BirdLife International се причислява към категория SPEC1 (Tucker & Heath, 1994). Гнезди в Северна и Централна Европа на изток до Западен Сибир. Зимува в саваните на Южна, Централна и Югоизточна Африка. Счита се, че европейската му популация е намаляла с 20-50% за период от 10 години. Към 1994 г. популацията на ливадния дърдавец се оценява на 23 300 - 92 000 пеещи мъжки в 34 държави, като най-многоброен е видът в Русия, Беларус и Украйна, с популации над 10 000 пеещи мъжки (Heredia et al., 1996).

Факторите за драстичното намаляване на ливадния дърдавец са комплексни, като основно място сред тях има унищожаването на местообитанията му чрез разораване и осушаване на ливадите, използването на машини за събиране на сеното и употребата на химически препарати в селското стопанство.

В България от широко разпространен и многоброен докъм средата на ХХ век вид, ливадният дърдавец намалява и през 1962 г. е обявен за защитен. Въпреки недостатъчно системните данни за състоянието му през годините, несъмнено е, че видът продължава да намалява, главно поради разораването на ливадите и превръщането им в обработваеми земи, ранното косене на ливадите и засушаването на климата.

У нас са предприети някои мерки за опазване на ливадния дърдавец. Видът е обявен за защитен, предвидено е максимално обезщетение за убит или ранен екземпляр, както и за унищожаване на гнездо или яйца. Опазването на ливадния дърдавец е залегнало в национални планове и други стратегически държавни документи. Видът е включен в Червената книга на България. Чрез БДЗП някои от основните райони на гнездене на птицата са определени като Орнитологично важни места. Специфичните за България природозащитни мерки са включени от БДЗП в международния План за действие за ливадния дърдавец изготвен от BirdLife International и приет от Съвета на Европа. Провеждани са специални проучвания на вида в национален мащаб, издадени и разпространени са образователни материали за опазването на вида.

Приоритетните природозащитни мерки за опазването на ливадния дърдавец в България са насочени в четири направления:
  1. Идентифициране на основните ливадни комплекси в страната, в които гнезди по-голямата част от българската популация на вида, подпомагане оцеляването на птиците в конкретните места и мониторинг на състоянието на гнездовищата.
  2. Поставяне под подходящ режим на защита (като защитени територии или като елементи на Националната екологична мрежа) на някои от най-значимите места на размножаване на вида.
  3. Модифициране на селскостопанските практики в основните местообитания на ливадния дърдавец по начин, който да гарантира оцеляването на вида в тях.
  4. Опазване на местата на стациониране и струпване на ливадния дърдавец при миграция и повишаване на ловната култура.

Венцеслав Делов, Николай Петков

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax