избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2008 отпечатай
Европейската комисия предупреждава България за неспазване на природозащитното законодателство [ 2008-11-27 12:28:24 ]
Прессъобщение
 
 

Европейсака комисия стартира наказателна процедура срещу България поради недостатъчното опазване на Черноморското крайбрежие[1]

 

Брюксел, 27 ноември 2008 – Европейската комисия зае твърда позиция днес, като официално старира наказателна процедура [1] срещу България заради неприлагане на Директивата за птиците и Директивата за местообитанияа на Европейския съюз [2]. В последно време българското правителство одобри огромен брой инвестиционни предложения, които значително ще увредят уникалното място от Натура 2000 - Калиакра, разположено на Черноморието. [3]

 

Днес повече от 450 отделни инвестиционни проекта са реализирани или планирани в района на защитена зона Калиакра, сред които над 200 ветрогенератора, но също и туристически комплекси и голф игрища [4]. Проектите обхващат близо 30% от сухоземната територия на орнитологично място Калиакра, което се равнява на над 2500 ха. Фактите свързани с този проблем, бяха изнесени в началото на ноември на организирана от БДЗП пресконференция.

 

Българското дружество за защита на птиците [5] и БърдЛайф Интернешънъл [6] привестваме предприетите от Европейската комисия мерки и се надяваме, че сега България ще направи необходимите стъпки, за да опази Калиакра и така да избегне съдебна процедура и ултимативно високи финансови глоби [7].

 

Константин Крейзер, Мениджър по Европейските политики в БърдЛайф Интернешънъл коментира: “БърдЛайф подкрепя твърдо добива на енергия от вятъра, но това, което се случва в Калиакра, няма нищо общо със стратегическото и разумното планиране. Инвеститорите и институциите трябва да се научат, че най-добрата гаранция за успешно развитие са сериозните и задълбочени оценки на въздействието върху околната среда и намирането на алтернативни решения. Една съдебна процедура в Европейския съд може да доведе до големи закъснения и значителни разходи за инвеститори и институции.”

 

Калиакра е място с изключително значение за мигриращите пици, които гнездят в Централна, Северна и Източна Европа: над 200 000 щъркели, пеликани, жерави и грабливи птици преминават от тук ежегодно есен и пролет по техния път към и от Близкия Изток и Африка; хиляди водолюбиви птици зимуват в района. Някои от тези видове като къдроглавия пеликан, червеногушата гъска, степния блатар, ловния сокол, вечерната ветрушка и царския орел са застрашени от изчезване на планетата. Тези видове ще бъдат изложени на висок риск, поради планираните ветрогенератори, не само заради опасността от пряк сблъсък с турбините, но поради това че местата им за почивка и хранене ще бъдат загубени. В същото време значителна част от строго защитеното в Европа местообитание „Западно-понтийски степи” ще бъде унищожено, ако въпросните проекти бъдат реализирани. [8]

 

Ирина Матеева, Отговорник по европейските политики на БДЗП/БърдЛайф България разяснява: ”Силно сме обезпокоени от продължаващото безконтролно разрушаване на уникални природни места по Черноморието и от факта, че българското правителство изглежда не желае или не е способно да съчетае опазването на природата и икономическото развитие. Това трябва да интересува и всеки, който е загрижен за добруването на хората [9] и дългосрочното бъдеще на България като туристическа дестинация.

Предприетите от Министъра на околната среда и водите през последните дни мерки за спиране на нови проекти в бъдещата зона за хабитатите „Комплекс Калиакра”, са стъпка в правилна посока, макар и закъсняла и само частична. Забраната не касае цялата зона за птиците Калиакра, както и цитираните по-горе проекти. Нито един от ветропарковете, рискови за птиците, няма да бъде спрян с въпросната забрана. Нужни са строги мерки, преразглеждане на взети решения, премахване на нанесените щети и възстановяване на местобитанията. Правителството даде съласието си на Европейската банка за възстановяване и развитие да финансира най-големият ветропарк в Калиакра. Банковата институция ще покрепи проекта, въпреки твърдата опозиция от страна на Европейската комисия, БърдЛайф Интернешънъл и БДЗП [10], поради значителния риск за птиците и слабостите на проекта и екологиччната оценка към него. В началото на седмицата в Страсбург, правителството обеща пред Бернската конвенция да предприеме редица конкретни мерки за решаването на проблемите в Калиакра и да изпълни наложените препоръки. Постоянният комитет на конвенцията остави досието срещу България отворено и твърдо заяви, че ще очаква редовни доклади от правителството как изпълнява ангажиментите си.

С решението на Европейската комисия от днес, неотложните и строги мерки за защита на Калиакра стоят пред българското правителство с още по-голяма сила.“

 
За повече информация, моля обръщайте се към:
 
  •       Ирина Матеева, Отговорник по европейските политики на БДЗП – тел:0878 599 360; irina.kostadinova@bspb.org
  •      HerlindeHerpoel, Менаджер по комуникаците и медиите в BirdLifeInternationalтел: +32 494 542 844,          Herlinde.herpoel@birdlife.org
  •       HelenByron, Отговорник по международните правни въпроси на природозащитата / Кралско дружество за  защита на птиците/БърдЛайф Великобритания; тел: +44 7713 255675, Helen.byron@rspb.org.uk 
 
Редакционни бележки:

[1]http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

[1] Член 226 на Договора на Европейската общност дава право на Европейската комисия да предприема правни действия срещу страните членки, които не изпълняват задълженията си. На първия етап Комисията стартира наказателна процеура и изпраща „Писмо с официално предупреждение” към дадената страна чен на ЕС. В зависимост от отговора на страната или при липса на отговор, Комисията  израща „Обосновано становище” или последно предупреждение към страната. Ако и в този случай страната член не изпълни поетите правни задължения, Комисията може да реши да отнесе случая към Европейския съд на спрведливостта.


 [2] Директива за птиците на ЕС и Специално защитени зони: Директивата за птиците изисква страните членки да обяват Специално защитени зони, за да осигурят оцеляването на най-застрашените и мигриращите видове птици на Европейския съюз. Специално защитените зони формират част от мрежата Натура 2000 на ЕС, модерна природозащитна концепция, която на 18% от територията на ЕС цели да съчетае човешките дейности с опазването на природата. Местата от Натура 2000 принципно не са забранени за достъп територии, а в тях се насърчава устойчиви и природосъобразни форми на ползване на земите и на бизнеса. Директивата за птиците регулира също и лова и забранява отстрела на птиците през пролетта.

Заедно с Директивата за местообитаията, Директивата за птиците е в основата на действията, които ЕС предприема, за да спре загубата на биологично разнообразие, което заедно с промяната на климата, е признато за най-тежкия проблем на двадесет и първи век. Правителствата на Европейския съюз са поели отговорността да спрат загубата на биологично разнообразие до 2010 г. и да прилагат природозащитното законодателство.


 [3] Калиакра е определена от БърдЛайф Интирнишънъл за Орнитолоична важно място (ОВМ). Цялото ОВМ е предложено, и около 2/3 от него – одбрено за Специално защитена зона според законодателсвото на ЕС. Крайбрежната му част е приета също и като Мяссто от значение за общността. По тези причини Калиакра е включена в екологичната мрежа Натура 2000. Калиакра е единственото място в България, където са съхранени остатъци от добруджанската степ. Тук са и най-големите крайбрежни скални масиви по българското Черноморие. Района обитават характерни степни видове птици – турилик, късопръста и дебелоклюна чучулиги, 4 вида каменарчета, розов скорец. За оцеляването на първите три вида, Калиакра е от изключително значение, защото тук те са с най-високи числености за страната. Почти цялата гнездова популация на черногърбото каменарче (81%) е концентрирана в ОВМ Калиакра. Скалистите морски брегове се обитават от единствената у нас колония на средния корморан. С откритите биотопи са свързани и редица хищни птици, като белоопашатия мишелов, обикновената ветрушка, сокола орко, късопръстия ястреб, бухала и др. В морската акватория на Калиакра са регистрирани най-големите в България ята на средиземноморския буревестник.

Изключително е значението на района по време на миграция, тъй като е разположен на втория по големина прелетен път в Европа – ViaPontica. Изключените от защитената зона по Натура 2000 територии са част от важния миграционен коридор, където хиляди щъркели и грабливи птици летят ниско над земята. Над Калиакра всяка есен преминават значителни количества реещи се птици – до 200 000 щъркели, пеликани и жерави, както и над 10000 грабливи птици, включително световно застрашените видове степен блатар, ловен сокол и царски орел. Поради специфичното геогафско положение на Калиакра, както и поради постоянните ветрове, при срещата на птиците с морето по пътя им на юг, те се задържат дълго време в района с цел да преодолеят въздушните течения и да се върнат над сушата, както и за да набират височина. Над 60% от птиците летят на височина до 150 м и директно попадат в обсега на перките. Поради силните ветрове, често мигриращите птици (основно щъркели и блатари) кацат тук за почивка и денем, а грабливите птици се задържат, за да ловуват. Щъркелови ята редовно нощуват в земите между Каварна и Тюленово. На територията на ОВМ Калиакра спират за почивка и хранене и многобройни ята прелетни пойни птици, пъдпъдъци и световно застрашения ливаден дърдавец. Тези птици са основно нощни мигранти.


 [4] Инвестиционните проекти, планирани или осъщестени на територията на Калиакра включват 28 проекта за общо 212 ветрогенератора, голям брой проекти свързан със застрояване и туризъм, като къщи, ваканционни селища, хотели, курорти, две голф игрища, автомобилна писта, както и кариера за открит добив на инертни материали. 364 от тези проекти са одобрени или предложени за одобрване след 1 януари 2007 г., когато България се присъедини към ЕС. Подробна информация по случая „Калиакра”, предоставена на медиите на 5 ноември 2008 г., може да бъде изтеглена от интернет страницата на БДЗП, http://bspb.org/show2.php?id=1008&menu_id=33
 

[5] БДЗП е партньорът на БърдЛайф Интернешънъл в България. Интернет страница: www.bspb.org

 

[6] БърдЛайф Интернешънъл е световен съюз на неправителствени природозащитни организации, рботещи в над 100 страни, които заедно са водещ авторитет в опазването на птиците, техните местообитания и факторите които им оказват негативно въздействие. БърдЛайф Интернешънъл е представен в 42 страни в Европа, както и във всички 27 страни, членки на Европейския съюз.

Абонирайте са за BirdLife’se-newsletterднес, за да получавате новини за дейностите на БърдЛайф, свързани с европейските политики: http://europe.birdlife.org


 [7] 4 примера за наложени глоби от страна на Еропейския съд на справедливостта заради неспазане на законодатеството на Европейския съюз: 1998 г. на Холандия е наложена глоба 200 000 евро на ден за това че не е обявила достатъчно по бй и размер места за опазане на дивите птици; 2000 г. Гърция – по 20 000 евро на ден заради неспазване на законодателството в областта на управление на отпадъците; 2003 г. Испания – гглоба от 624 150 евро годишно за неспазване на законодателството в областта на опазване на водите и неприлагане на стандартите за вътрешние води на страната; 2005 г., Франция - еднократна глоба от 20 000 000 евро и едновремено с това глоба от 57 761 250 евро на всеки 6 месеца за неспазване на законодателството в областа на опазването на рибите и рибарството. Франция е заплатила общо 77 761 250 евро (еднократната глоба и вноска за първия период), докато изпълни изискванията и Еропейската комисия е удовлетворена от прилагането на въпросното законодателство.

Когато се изчисляват глобите, се отчитат сериозността на нарушението на закона, коя част от законодателството е нарушена, щетите на нарушението, нанесени върху общите и специфичните интереси на Общността, възможността страната да плаща глобите в светлината че глобите трябва да предизвикат спиране на нарушението (да не са символични).

 

[8] Едно от основните въздействия, свързани с изграждането на ветроенергийни паркове, е загубата на местообитания, като около 1/5 от сухоземната тертория на Калиакра е пряко подложена на това въздействие. За едрите реещи се птици, като щъркелите оновната опасност е сблъсъка им с ветрогенераторите, когато излитат след нощуване в района и търят място за набиране на височина. Тогава те се задържат дълго време в района. Позицията на БърдЛайф Интернешънъл БДЗП за ветрогенераторите е публикувана на: http://www.birdlife.org/eu/pdfs/Windfarm_position08.pdf

 

[9] Wellbeing through Wildlife in the EU: Тази публикация на БърдЛайф Интернешънъл от 2007 г. с предисловие от Председателя на Европейската комисия – г-н Барозо, показва как дългосрочното икономическ развитие се основава на прирдните ресурси и функционирането на екосистемите, как достъпа до природата (зелените системи) подобрява изическото и психическото здраве на хората и ак образованието в естествена природна среда носи ползи на сегашните и бъдещите поколения. Публикацията съдържа 26 примера от Европейския съюз и е преведена на няколко езика от партньорите на БърдЛайф Интернешънъл. Може да бъде изтеглена от интернет от: http://www.birdlife.org/news/news/2007/02/barroso_meeting_EU.html (най-долу)

 

[10] Пълният текст на становището на БДЗП и БърдЛайф Интернешънъл, могат да бъдат идтглени от интернет страницат ана БДЗП, от следния линк: http://bspb.org/show2.php?id=990&menu_id=36

  

Калиакра
Калиакра
<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax