избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2008 отпечатай
Незаконни сечи в ЗЗ "Бесапарски ридове" и "Бесапарски възвишения" [ 2008-11-24 01:02:04 ]
При посещение на експерти на Българско дружество за защита на птиците в района на защитена местност (ЗМ) "Огняновско - Синитевски рид" част от защитени зони (ЗЗ) „Бесапарски ридове” и „Бесапарски възвишения” на 21.11.2008 г., се установи, че в землището на село Синитово, община Пазарджик, се извършва сеч в гора от космат дъб (Quercus pubescens) на площ приблизително 45 ha. С това деяние са извършени следните нарушения:

      • Не е спазена забраната по т. II.4.10. на ЗАПОВЕД № РД-408 на Министъра на околната среда и водите от 7 юли 2008 г. за увеличаване на площта на ЗМ "Огняновско - Синитевски рид". В точка II.4.10. на заповедта се забраняват “всякакви сечи, с изключение на сечи за отстраняване на неместни и инвазивни видове и сечи в съществуващите горски култури”.

     • Унищожена е по-голямата част от площта на природно местообитание 91AA * “Източни гори от космат дъб” в ЗЗ “Бесапарски възвишение”. Местообитанието е приоритетно за опазване съгласно Директива 92/43/EEC (Директива за хабитатите) и е предмет на опазване на ЗЗ “Бесапарски възвишения”.

    • При сечта са отрязани и 3 дървета с обитаеми гнезда – 2 на обикновен мишелов (Buteo buteo) и 1 на белоопашат мишелов (Buteo rufinus). Видовете са част от Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Белоопашатия мишелов е предмет на опазване на ЗЗ “Бесапарски ридове”. Имайки предвид ограничения гнездови субстрат в района, сечта ще окаже значително отрицателно въздействие върху популацията на белоопашатия мишелов както в зоната, така и на цялата територия на България.

    • Изсичането на гората доведе до унищожаването на единственото находище в ЗЗ “Бесапарски възвишения” на обикновената пърчовка - Himantoglossum caprinum. Видът е предмет на опазване на зоната, включен е в Приложения № 2 и 3 на ЗБР.

    • Изсичането на гората унищожи местообитанията на българския ендемит лъжливопазвена метличина (Centaurea pseudoaxillaris) както и на вида недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum), и двете растения са включени в Приложение № 3 на ЗБР.

Считаме, че гореизброените факти представляват грубо нарушение на Директиви 79/409/ЕЕС (Директива за птиците) и 92/43/EEC (Директива за хабитатите) с всички произтичащи от това последици за България. Нарушени са също Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.
За повече информация:
Димитър Плачийски,
Регионален координатор, БДЗП-Пловдив
0878599365 , plovdiv@bspb.org

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax