избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2008 отпечатай
2 млн евро за птиците на България: стартира единственият финансиран за България проект по програмата Лайф+ на Европейския съюз [ 2008-11-12 12:55:45 ]
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 

2 млн евро за птиците на България:

стартира единственият финансиран за България проект

 по програмата Лайф+ на Европейския съюз
 

На 13.11.2008 г., от 11 ч., в прес-залата на БТА, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) свиква пресконференция за представяне на проекта „Опазване на царския орел и ловния сокол и на ключовите за тях места от мрежата Натура 2000”.

Това е първият и единствен засега мащабен проект на неправителствена природозащитна организация в България. Това е и единственият български проект от общо 143, финансирани през 2008 г. от програма Лайф+ на Европейския съюз.

Проекът ще стартира през януари 2009 г. и ще продължи до 2013 г. Основните дейности са насочени към Натура 2000 зоните Централен Балкан, Врачански Балкан, Средна гора, Бесапарски ридове, Понор, Сакар и Сините камъни.

Проектът е резултат на партньорството между БДЗП, Национален парк Централен Балкан, Фонд за дивата флора и фауна, Кралското дружество за защита на птиците – Великобритания, и Бърдлайф - Унгария.

Царският орел и ловният сокол са застрашени от изчезване в световен план. Основните заплахи за тях са загуба на местообитания, преследване и безпокойство, сблъсквания с електропреносната мрежа, намаляване на хранителните ресурси, отравяне. Проектът цели да ограничи влиянието на тези фактори и да подобри възможността на двата вида да възстановят популациите си по естествен път.

Вече 20 години БДЗП работи целенасочено за опазването на двата емблематични вида. Налице са окуражаващи резултати – известните гнезда на царски орли бяха увеличени от 9 през 2000 г. на 19 през 2008 г.; поставени са 103 изкуствени гнездилки за ловен сокол, където вече са наблюдавани първите естествено разселващи се от Унгария соколи.

Някои от основните дейности по проекта включват:
  • опазването на местата от Натура 2000 и обявяване на защитени територии,
  • стимулиране на пашата и овцевъдството, 
  •  изолиране на опасните стълбове от електропреносната мрежа в близост до гнездата,
  • поставяне на изкуствени гнездилки по стълбове от високоволтови линии,
  • охрана на застрашени гнезда,
  • прилагане на мерки за ограничаване на бракониерството,
  • залесяване с местни дървесни видове, подходящи за гнездене,
  • изкуствено подхранване,
  • проследяване на придвижванията на птиците чрез сателитни предаватели,
  • образователни дейности за опазването на грабливите птици и техните местообитания.

От ключово значение е подкрепата и разбирането от страна на Националната електрическа компания за поставяне на изкуствени гнездилки по високоволтовите линии, както и на ЕVN за изолирането на опасните за птиците електропроводи. 

Финансирането на проекта е израз на изключително високо доверие от страна на Европейската комисия към българската природозащита и към БДЗП в частност. Това финансиране повишава отговорността на България за опазване на местата от Натура 2000 и за недопускане на дейности, унищожаващи световното природно наследство.

 
За повече информация:
Д-р Петър Янков

Директор природозащита

Българско дружество за защита на птиците

тел./факс:(02) 979 95 00, 979 95 01
Електронна поща: petar.iankov@bspb.org
 
<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax