ПОКАНА за редовно отчетно-изборно общо събрание на БДЗП
Начало > НОВИНИ > Актуални новини
Присъединете се към голямото семейство на Българското дружество за защита на птиците

Управителният съвет на „Българско дружество за защита на птиците, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.11 от Устава свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на сдружението на 30.11.2013 г. в София, от 09:00 ч. в Аулата на Биологически факултет към Софийски университет, бул. Драган Цанков 8, ет.2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет на УС на БДЗП за 2013 г.
2. Приемане на промени в устава на БДЗП.
3. Предсрочно освобождаване на членове на УС на БДЗП и избор на нови членове.
4. Приемане на бюджетна рамка на БДЗП за 2014 г.
5. Обсъждане на стратегията на БДЗП за 2014-2020 г.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.12 от Устава, събранието ще се проведе същия ден в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове или нотариално упълномощени техни представители да присъстват на събранието.
Съгласно чл.11(3) от Устава на БДЗП (3) поканата за общото събрание да се публикува в интернет страницата на Сдружението, и да се постави на видно място във всеки един от офисите на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците.