БДЗП участва в публично обсъждане - дебат по два проекта на Община Добрич
Начало > НОВИНИ > Архив 2012
Присъединете се към голямото семейство на Българското дружество за защита на птиците

На 12 декември в Добрич представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) участваха в публично обсъждане - дебат по проектите "Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк "Св. Георги" и "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич”.

Oт опита си в управлението на природни територии, БДЗП сподели мнение и идеи за създаване на подходящи условия за естествено увеличаване на животинския свят в градски парк "Св. Георги" посредством оптимизиране на пространствата и реконструиране на някои от елементите.

Основна цел на проекта "Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк "Св. Георги" е да подобри физическата и жизнена среда като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие на Община град Добрич. Проектът се реализира по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012: "Зелена и достъпна градска среда".

В рамките на дебата бе обсъден и проект за интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич. БДЗП подкрепи дългосрочната визия за изграждане на "мрежа от зелени коридори", чрез която да бъдат свързани парковите пространства на града. Така ще бъде осигурена естествена връзка и обмен на животинските видове, които обитават различните части на Добрич.

БДЗП изразява своята благодарност към проектантските екипи на двата проекта и към общинската администрация на град Добрич за предоставената възможност за участие в процеса на планирането на проектите.

Снимки: Архив Община град Добрич

   
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците.