избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Орнитологично важни места

Марица-Първомай
Мястото обхваща участък на река Марица в района на град Първомай с крайречни местообитания и земеделски земи разположени около нея. От запад на изток територията му се простира от селата Чалъковци и П... още>>
Батова
Батова се разполага в Североизточна България, северно от Варна и обхваща поречието на река Батова и по-голямата част от Франгенското плато, включително бреговата ивица от Албена до Златни пясъци и при... още>>
Свищовско-Беленска низина
Свищовско-беленската низина се намира в Северна България, южно от река Дунав и Беленската островна група, между град Белене и град Свищов. На север граничи с реката Дунав, а на юг с пътя и железопътна... още>>
Палакария
Палакария се намира в Южна България между планините Витоша и Рила. Обхваща западната част на Самоковската котловина - Палакарийското котловинно поле с поречието на река Палакария, ляв приток на река И... още>>
Чаиря
Чаиря е едно от малкото запазили се в Добруджа пасища с полуестествена степна растителност, което се намира на около 12 км североизточно от град Добрич южно от пътя за Генерал Тошево. Малка по площ ра... още>>
Оризища Цалапица
Оризищата Цалапица се намират в Горнотракийската низина между едноименното село и град Съединение. Територията им е разделена на две от пътя свързващ двете населени места. На юг оризищата граничат с а... още>>
Марица-Пловдив
Мястото обхваща коритото на река Марица в частта от селата Говедаре и Стамболийски, до гребния канал на Пловдив, заедно с крайречната дървесна и храстова растителност, предимно върби /Salix spp./, елш... още>>
Микре
Микре се намира в Северна България, в Предбалкана южно от град Ловеч. Обхваща Микренските височини южно от главен път Е772 между язовир Сопот и село Стефаново. Голям процент от територията на мястото ... още>>
Ноевци
Влажните ливади Ноевци се намират в Югозападна България, на около 10 км югозападно от град Брезник. Територията е разделена на две части между които тече река Гигинска, приток на река Конска. Обхваща ... още>>
Берковица
Берковица е комплекс от мезофилни тревни, храстови и широколистни горски формации в равнинно-хълмист район във водосборния басейн на река Бързия източно от град Берковица. Разположени са югоизточно от... още>>
Остров Лакът
Група от 3 по-големи, постоянни (Лакът, Градина и Палец) и няколко по-малки временни, образуващи се при маловодие острови в българския участък от река Дунав, самата река и заливно тополово насаждение ... още>>
Харманлийска река
Харманлийска река се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина. Обхваща хълмист район около долината на Харманлийска река, западно от град Харманли. На север граничи с главен път Е80 , на ... още>>
Овчарово
Комплекс от влажни ливади, земеделски земи с тревна растителност, пасища, лозя, широколистни и смесени гори в Северна България на около 10 км. югоизточно от град Търговище. Обхваща територия разположе... още>>
Адата-Тунджа
Мястото се намира в Южна България, южно от град Сливен. Обхваща поречието на река Тунджа между сливенския квартал Речица и селата Мечкарево, Самуилово, Панаретовци, Гергевец, Глуфшиево, Желю войвода и... още>>
Горни Дъбник-Телиш
Горни Дъбник – Телиш обхваща водните площи на двата едноименни язовира и няколко рибарника, заедно с прилежащите им територии в землищата на селата Горни Дъбник и Телиш в Северна България, на югозапад... още>>
Обнова
Комплекс от разливи, влажни и засолени ливади, мочурища, рибарници, льосови и каменисти степти и остатъци от смесени дъбови гори от цер /Quercus cerris/ и летен дъб /Q. robur/, разположени предимно по... още>>
Белите скали
Мястото се намира в Североизточна България на Черноморското крайбрежие между Балчик и Каварна. Обхваща част от Добруджанското плато, клифовия бряг и прилежащата му плитка морска акватория. На север гр... още>>
Рупите
Рупите обхващат долината на река Струма, южно от град Сандански до границата с Гърция. В границите влиза част от Марикостиновската котловина. Преобладават нанонсните почви по поречието на реката, смол... още>>
Кочериново
Мястото се намира в Югозападна България, в Благоевградската котловина. Територията му е заключена между главен път Е87 и град Кочериново на запад, град Рила на изток и пътя между двата града - на севе... още>>
Долна Козница
Намира се в Югозападна България между Дупница и Невестино. Разположено е в хълмист район от двете страни на река Кознишка - ляв приток на река Струма и пътя свързващ двата града. На север се простира ... още>>

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [>>]

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax