избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Кочериново

Карта


Код
BG099

Област
Благоевград, Кюстендил

Критерий
A1, C1

Площ
2434,86 ha

Собственост
"държавна собственост - 7%; общинска собственост - 21%; частна собственост - 72%;"

Описание
Мястото се намира в Югозападна България, в Благоевградската котловина. Територията му е заключена между главен път Е87 и град Кочериново на запад, град Рила на изток и пътя между двата града - на север. Южната граница преминава северно от село Стоб, като южно от село Пороминово върви в източна посока и обхваща земите между селото и квартал Бараково. Територията включва няколко типа местообитания, основното от които представляват мезофитните и алувиално-ливадни тревни формации - влажни ливади, пасища и други открити тревни пространства обрасли с ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, издънкова полевица /Agrostis stolonifera/ и др., разположени в долното течение на Рилска река и около нейния последен ляв приток. Голям процент от територията е заета от обработваеми площи. Има и овощни градини.

Птици
Кочериново е от международно значение за опазването на гнездящия тук световно застрашен ливаден дърдавец /Crex crex/ и едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за белия щъркел /Ciconia ciconia/, които гнездят тук в значителни количества. Белият щъркел гнезди в селищата по периферията на мястото и се храни във влажните ливади.

Заплахи
Мястото се влияе от човешки дейности свързани основно с традиционните практики на земеползване, земеделие и управление на водите. Пресушаването на влажните ливади предизвиква нарушаване на водния режим на територията и разрушаване на ключови за застрашените видове местообитания, особено за ливадния дърдавец и белия щъркел. Освен това разораването на ливадите и пасищата води до пълна загуба на важните за тези видове местообитания. Осъществяването на косенето и пашата е от ключово значение за поддържане на тревните местообитания. Друга човешка дейност с неблагоприятно въздействие върху местообитанията е неправилното управление на отпадъците. Ловът и бракониерството са разпространена практика в района и предизвикват безпокойство на птиците.

Законова защита
Кочериново няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. Част от мястото граничи с природна забележителност “Стобски пирамиди”, обявена през 1964 година. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax