избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Рупите

Карта


Код
BG098

Област
Благоевград

Критерий
B2, C6

Площ
8837,25 ha

Собственост
"държавна собственост - 32%; общинска собственост - 33%; частна собственост - 35%;"

Описание
Рупите обхващат долината на река Струма, южно от град Сандански до границата с Гърция. В границите влиза част от Марикостиновската котловина. Преобладават нанонсните почви по поречието на реката, смолници, делувиални/пролувиални, плитки почви. В близост до село Рупите има скални масиви, а също и минерални извори. Релефът е на места хълмист и преобладаващо равнинен. Климатът е преходно средиземноморски. Тук се намира единствената крайречна заливна гора в българския участък на река Струма, съставена главно от бяла топола /Populus alba/. Срещат се редки растителни видове, като многоцветния първотерицетум /Parvotricetum myrianthum/, вебиев бадем /Amygdalus webbi/, обикновения дракункулус /Dracunculus vulgaris/, широколистния мразовец /Colchicum bivonae/. Преобладават откритите пространства – земеделски земи и пасища, обрасли с ксеротермни тревни съобщества от белизма /Dichantium schaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и садина /Crysopogon gryllus/. Значителни територии са заети от храсталаци, като преобладават смесените храсталаци от драка /Paliurus spina-cristi/ и червена хвойна /Juniperus oxycedrus/ или от червена хвойна в съчетание с ксеротермни тревни формации. На места има редки широколистни гори, предимно от космат дъб /Quercus pubescens/ и виргилиев дъб /Q. virgiliana/ със средиземноморски елементи (Бондев, 1991).

Птици
В района на Рупите са установени 141 вида птици. От тях 33 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 63 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 19 вида, в SPEC3 - 42 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 56 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 52 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Рупите са едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за опазването на гнездящите тук късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, орел змияр /Circaetus gallicus/ и белия щъркел /Ciconia ciconia/. В района поддържа представителни за страната популации на големия маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, белочелата сврачка /Lanius nubicus/ и черночелата срачка /Lanius minor/. По време на миграция и зимуване тук се среща и световно застрашения малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/.

Заплахи
Рупите е място, разположено в сравнително гъсто населен район с интензивно земеползване. То се влияе от човешки дейности, свързани със земеделие, горско стопанство, управление на водите, урбанизация и развитие на инфраструктурата. Основните заплахи, свързани с управлението на водите са коригиране на коритото на река Струма и пресушаване на съседните и територии. Това води до разрушаване на влажните зони и свързаните с тях месообитания, понижаване нивото на подпочвените води и допълнително засушаване на района. Инвестиционните намерения за изграждане намалки ВЕЦ по поречията на реките Лебница и Струма допълнително водят до разрушаване на речни местообитания и изменение във водния баланс на района. Изсичането на крайречните гори по поречието на Струма, както и незаконните сечи ще доведат до пълното унищожаване на тези местообитания и ще ограничат възможностите на късопръстия ястреб да намира подходящи места за гнездене. Поради съществуването на голям граничен контролно-пропускателен пункт, както и на популярни религиозни места в границите на мястото, в последните години се наблюдава усилено застрояване на територията. Повечето от строителните дейности не се съобразяват с природната стойност на мястото и предизвикват разпокъсване, нарушаване и дори унищожаване на ценни местообитания. На много места и особено покрай пътищата съществуват незаконни сметища. Основните заплахи за птиците във влажните зони на територията на Рупите, основно рибарниците, са умишленото избиване на рибоядните птици и видрата.

Законова защита
На този етап 1,3% от територията е поставена под защита съгласно националното природозащитно законодателство. В границите на Рупите попада едн азащитена местност, носеща същото име, обявена през 1980 г. и една природна забележителност – “Кожуха”, обявена през 1975 г. Около 3% от територията се припокрива с КОРИНЕ място Малкия Кожух, определено през 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax