избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Белите скали

Карта


Код
BG097

Област
Добрич

Критерий
A4iv, C5, C6

Площ
4077,90 ha

Собственост
"държавна собственост - 76%; общинска собственост - 10%; частна собственост - 14%;"

Описание
Мястото се намира в Североизточна България на Черноморското крайбрежие между Балчик и Каварна. Обхваща част от Добруджанското плато, клифовия бряг и прилежащата му плитка морска акватория. На север граничи с пътя Балчик-Каварна. Най-южната част от Добруджанското плато южно от пътя за Каварна е покрита със сухолюбива степна тревна растителност. Субстрата е от седименти – мергели и сарматски варовици. Брегът е отвесен с няколко тераси. Проязан е от дълбоки дерета и долове с храсти и широколистни гори. По ниските части са обрасли с ксерофилни и степни съобщества тънкожилест пелин /Artemisia lerchiana/, житняк /Agropyron pectiniforme/. Горните тераси са обрасли с мезоксеротермни тревни съобщества от луковична ливадина /Poa bulbosa/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и троскот /Cynodon dactylon/. Бреговата ивица е тясна. Има множество сипеи, свлачища и обрушвания причинени от ерозионните сили на морето. Близо до Балчик има лиманно езеро - Балчишката тузла. Тузлата е частично обрасла с крайбрежна растителност с преобладаване на тръстика /Phragmites australis/. В района на Белите скали са установени много видове редки растения.

Птици
В района на Белите скали са установени 91 вида птици, от които 27 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 48 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 4 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 16 вида, в SPEC3 - 28 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 40 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 39 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Белите скали са типично място с тесен фронт на миграция за реещи птици – щъркели, пеликани и грабливи птици, особено за белия щъркел /Ciconia ciconia/ и обикновения мишелов /Buteo buteo/. Грабливите птици често пренощуват в района. Белите скали са едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на гнездящите тук полска бъбрица /Anthus campestris/, късопръста чучулига /Calandrella brachydactyla/, ястребогушо коприварче /Sylvia nisoria/ и черногърбото каменарче /Oenanthe pleshanka/. Района поддържа представителни гнездови популации на дебелоклюната чучулига /Melanocorypha calandra/, черночелата сврачка /Lanius minor/ и ястребогушото коприварче /Sylvia nisoria/.

Заплахи
Района на Белите скали е под сравнително голям антропогенен натиск, поради наличието на селища и развита инфраструктура. Непрекъснатото застрояване на територията в резултат от интензивното развитие на туризма и разширяване на селищата води до разпокъсване, нарушаване и дори унищожаване на местообитания, главно в крайбрежната зона, но също така и в откритите пространства върху платото. Реализацията на мащабен проект за изграждаен на голф-игрище ще предизвика разпокъсване на компактно естествено мозаечно местообитание от открити пространства, храсти и малки гори, коит оса от значение за пойните и за грабливите птици. Около 30% от местообитанието ще бъде изцяло разрушено и превърнато в зелени площи, интензивно третирани с пестициди. Зночителното неблагоприятно въздействие върху мястото се определя и от концентрирането на много хора на малки територии по крайбрежието, ценни за биоразнообразието, както и от незаконното депониране на отпадъци на много места, включително в земеделски земи. Районът на Белите скали е особено уязвим от планове за изграждане на ветроенергийни паркове. Ветроенергийните съоръжения специално в този район ще препятстват свободното предвижване на птици, основно на реещите се мигриращи птици и в значителна степен ще ограничи достъпа им до ползваните от тях местообитания. Ветрогенераторите ще са пирчина за директен сблъсък и пряко унищожаване на птиците и ще доведат до разпокъсване и загуба на ценни места за пренощуване, хранене, набиране на височина за предвижване, както и на места за укриване при неблагоприятни метереологични условия. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност сред тях, както и по-нататъшно намаляване на техните популации.

Законова защита
Белите скали нямат законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax