избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Обнова

Карта


Код
BG096

Област
Плевен, Велико Търново

Критерий
A4i, B1i, B2, C2, C6

Площ
5421,88 ha

Собственост
"държавна собственост - 15%; общинска собственост - 25%; частна собственост - 60%;"

Описание
Комплекс от разливи, влажни и засолени ливади, мочурища, рибарници, льосови и каменисти степти и остатъци от смесени дъбови гори от цер /Quercus cerris/ и летен дъб /Q. robur/, разположени предимно по левия бряг на река Осъм в Средната Дунавска равнина северно от главен път Е83. Територията му обхваща земите между селата Тотлебен, Обнова, Българене, Малчика, Деляновци, Изгрев и Трънчовица. На север граничи с пътя Славяново-Бацова махала. В територията му са включени гористите възвишения по десния бряг на реката, както и обработваеми площи, пасища и други тревисти пространства с храстови съобщества. Рибарниците са обрасли с водолюбива и водна растителност с преобладаване на тръстика /Phragmites australis/, широколистен папур /Typha angustifolia/, камъш /Schoenoplectus sp./ В комплекса се срещат някои редки растения с национално или европейско значение, като разковничето /Marsilea quadrifolia/ и карагана /Caragana frutex/.

Птици
В комплекса Обнова са установени 98 вида птици, от които 35 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 58 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 38 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 50 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 47 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Влажните терени в комплекса са от изключително значение за концентриращите се тук по време на миграция и зимуване водоплаващи, водолюбиви и свързани с водата видове птици. Мястото e eдно от най-важните в страната за белобузата рибарка /Chlidonias hybridus/, земеродното рибарче /Alcedo atthis/, белия щъркел /Ciconia ciconia/, синявицата /Coracias garrulus/, гнездящи тук в значителни количества, както и за голямата бяла чапла /Egretta alba/ по време на зимуване. В комплекса гнездят представителни популации на малкия воден бик /Ixobrychus minutus/ и на кокилобегача /Himantopus himantopus/. Черният щъркел /Ciconia nigra/, малкият креслив орел /Aquila pomarina/, белоопшашатият мишелов /Buteo rufinus/, орелът змияр /Circaetus gallicus/ и бухала /Bubo bubo/ също гнездят в района, макар и с единични двойки. По време на миграция тук се струпват многочислени ята дъждосвироцови птици /Charadriiformes/, патици, ибиси /Plegadis falcinellus/, лопатарки /Platalea leucorodia/ и е наблюдаван сивия жерав /Grus grus/. В района се срещат и някои редки и застрашени видове базайници, като лалугера /Spermophilus citellus/, степния пор /Mustela eversmanii/ и /Vormela peregusna/.

Заплахи
Екстензивния начин на рибопроизводство, който позволява наличието на водна плаваща и крайбрежна водолюбива растителност е от ключово значение за ценността на мястото. Интензификацията на рибпроизводството ще доведе до по-нататъшно влошаване качествата на ключовите за птиците местообитания. Най-сериозните отрицателни въздействия върху водните местообитания са пресушаването на крайречните блата и прочистване на водната растителност в рибарниците. Мочурищата са отводнени с канали, а река Осъм е коригирана и силно вдълбана. Заливанията се осъществяват непереодично от малки притоци на реката. Употребата на пестициди и изкуствени торове в околните обработваеми земи води до промяна в химичния състав и качеството на водите. Интензивната ловна преса през зимата е причина за значително безпокойство на водолюбивите птици.

Законова защита
Рибарници Обнова не са защитени по националното природозащитно законодателство. Те граничат с една защитена територия. Част от мястото е в процедура на обявяване на Защитена местност “Герена”. През 2005 година рибарниците са обявени от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax