избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Горни Дъбник-Телиш

Карта


Код
BG095

Област
Плевен

Критерий
A1, A4i, B1i, B2, C1, C2, C3, C6

Площ
3398,34 ha

Собственост
"държавна собственост - 46%; общинска собственост - 10%; частна собственост - 44%;"

Описание
Горни Дъбник – Телиш обхваща водните площи на двата едноименни язовира и няколко рибарника, заедно с прилежащите им територии в землищата на селата Горни Дъбник и Телиш в Северна България, на югозапад от град Плевен. Язовирите са разположени на приток на река Вит непосредствено до главен път Е83, свързващ Луковит и Плевен. Прилежащите територии включват и непосредствено разположените до водните тела заливни терени, заети от съобщества на водолюбиви едногодишни видове растения и масиви от тръстика /Phragmites australis/ и широколистен папур /Typha angustifolia/, земеделски земи, пасища, храсти, групи от дървета и малки горички. Разликите в характеристиките на водните басейни обуславят наличието на различни типове екологични ниши, обитание на голям брой водни и свързани с водата видове.

Птици
В района на Горни Дъбник – Телиш са установени 75 вида птици, от които са 34 вида са вписани в Червената книга на България, От срещащите се видове 41 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 10 вида, в SPEC3 - 28 вида. Язовирите са от световно значение за малкия корморан Phalacrocorax pygmeus/ и голямата бяла чапла /Egretta alba/, които се концентрират тук в големи количества през зимата. Черногушият гмуркач /Gavia arctica/, малкият нирец /Mergus albellus/ и пойния лебед /Cygnus cygnus/ редовно зимуват в района. На територията на комплекса е разположена смесена чаплово-корморанова колония. Той е едно от най-важнте места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на гнездящите нощна чапла /Nycticorax nycticorax/ и малка бяла чапла /Egretta garzetta/. Малкият воден бик /Ixobrychus minutus/ също гнезди в района в сравнително голяма численост.

Заплахи
Язовирите Горни Дъбник и Телиш са разположени в близост до селища и район, където се осъществяват интензивни човешки дейности. Достъпът е неограничен. Мястото е чувствително към всички човешки дейности, причиняващи безпокойство, особено навлизането с лодки в язовира преди изгрев слънце, когато птиците нощуват на вода. Другият проблем е бракониерството на защитени видове, извън разрешените ловни дни и лова с непозволени средства. Язовирът се ползва активно за риболов. Внасянето на неприсъщи видове в язовира води до промяна на хранителната база на птиците. Земеделските дейности около язовира и по-специално използването на пестициди и изкуствени торове оказва отрицателно влияние върху качеството на водите. Поради използването на язовирите за напояване, съществува заплаха от временното им пресушаване.

Законова защита
Мястото не е защитено по националното природозащитно законодателство. През 2005 година е обявено от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax