избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Адата-Тунджа

Карта


Код
BG094

Област
Сливен, Ямбол

Критерий
A1, A4i, B1i, B2, C1, C2, C6

Площ
5636,48 ha

Собственост
"държавна собственост - 8%; общинска собственост - 22%; частна собственост - 70%;"

Описание
Мястото се намира в Южна България, южно от град Сливен. Обхваща поречието на река Тунджа между сливенския квартал Речица и селата Мечкарево, Самуилово, Панаретовци, Гергевец, Глуфшиево, Желю войвода и Завой. Представлява комплекс от селскостопански площи, ливади с мезоксеротермна тревна растителност на места обрасли с храсти, пасища и открити тревисти терени разположени по речните тераси около река Тунджа, както и самото корито на реката с тинести и песъчливи брегове и крайречната алувиална тревиста, храстова и дървесна растителност.

Птици
На територията на Адата-Тунджа са установени 160 вида птици, от които 36 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 68 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 4 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 19 вида, в SPEC3 - 45 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 46 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 40 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Адата-Тунджа е от световно значение през зимата като място за почивка на застрашения от изчезване малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/ и като място за презимуване на голямата бяла чапла /Egretta alba/. През зимата районът е постоянна ловна територия за царския орел /Aquila heliaca/, който също е световно застрашен. Адата-Тунджа е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на полската бъбрица /Anthus campestris/, големия воден бик /Botaurus stellaris/ и ливадния блатар /Circus pygargus/, тъй като гнездят ту в значителни количества. Пчелояда /Merops apiaster/ има тук многобройна гнездова популация, значима на Европейско равнище. И други видове застрашени в Европейския съюз и в цяла Европа имат в района представителни гнездови популации, като малкия воден бик /Ixobrychus minutus/, земеродното рибарче /Alcedo atthis/, синявицата /Coracias garrulus/, големия маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ и др.

Заплахи
Адата-Тунджа се намира в гъсто населен район, където се извършват интензивни човешки дейности. Достъпът до цялата територия е неограничен. Най-сериозните заплахи за мястото са свързани основно с управлението на водите, добива на пясък и чакъл, както и горско-стопанските дейности. Изсичането на дървесната и храстовата растителност по бреговете на Тунджа с цел предотвратяване на наводнения, залесяването с неприсъщи за района видове, както и увеличаване на добива на пясък и чакъл води до влошаване и унищожаване на местообитанията, важни за почивка на птиците, особено на малкия корморан. Тези дейности, заедно с незаконните сечи предизвикват ерозия на речните брегове. На много места и особено покрай пътищата съществуват незаконни сметища. Употребата на пестициди и химикали в околните обработваеми земи предизвиква промени в качеството на водите и оказва влияние върху хранителната база на водолюбивите птици. Поради лесния достъп до територията се наблюдава значително безпокойство на птиците, причинено от бракониерството на защитени видове, незаконен лов с мрежи, както и на умишлено пряко безпокойство на малкия корморан при местата му за нощуване.

Законова защита
Адата-Тунджа няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax