избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Овчарово

Карта


Код
BG093

Област
Търговище

Критерий
A1, C1, C6

Площ
1477,79 ha

Собственост
"държавна собственост - 12%; общинска собственост - 21%; частна собственост - 67%;"

Описание
Комплекс от влажни ливади, земеделски земи с тревна растителност, пасища, лозя, широколистни и смесени гори в Северна България на около 10 км. югоизточно от град Търговище. Обхваща територия разположена в северните подножия на Преславска планина между селата Стража, Руец, Овчарово, Кралево и Певец. На територията му попада и язовир Овчарово. С най-голямо значение са влажните ливади по северните склонове на Преславска планина и около притоците на река Голяма Камчия в района.

Птици
Мястото е от международно значение за опазването на гнездящия тук световно застрашен вид ливаден дърдавец /Crex crex/.

Заплахи
Мястото силно се влияе от човешки дейности свързани основно с традиционните практики на ползване на ливадите и пасищата. Най-сериозна заплаха е мащабното превръщане на ливадите и пасищата в обработваеми земи, както и изоставянето им поради намаляване броя на пашуващите домашни животни. Косенето на интензивно ползваните ливади обикновено се извършва твърде рано, което води до унищожаване на люпилата и безпокойство на ливадния дърдавец. Употребата на пестициди и изкуствени торове в околните обработваеми земи оказва неблагоприятно влияние върху влажните ливади. През дъждовни години ливадите напълно се наводняват.

Законова защита
Мястото няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година е обявено от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax