избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Харманлийска река

Карта


Код
BG092

Област
Хасково

Критерий
B2, C6

Площ
4889,00 ha

Собственост
"държавна собственост - 11%; общинска собственост - 66%; частна собственост - 23%;"

Описание
Харманлийска река се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина. Обхваща хълмист район около долината на Харманлийска река, западно от град Харманли. На север граничи с главен път Е80 , на запад със селата Брягово и Родопи. Южната граница преминава над село Остър камък, а на изток е град Харманли. В тази си част реката формира дълбоко дефиле с вертикални скални стени, заобиколено от пасища, широколистни гори и храсталаци. Горите са смесени предимно от цер /Quercus cerris/ и келяв габър /Carpinus orientalis/ с участие на средиземноморски елементи. Откритите пространства са обрасли с ксеротермни тревни съобщества и ефемерни видове. Пасищата са частично обрасли с драка /Paliurus spina-cristi/ и единични дървата. Част от мястото бе обхванато от пожари през последните години, което доведе до промяна в състоянието на дъбовите гори. В момента се протича процес на възстановяване на горите, като те имат издънков характер и се формират значителни територии с храсталачни местообитания. По поречието на Хармалийска река крайречната растителност е представена от върба /Salix spp./, бряст /Fraxinus excelsior/ и елша /Alnus glutinosa/.

Птици
В района на Харамнлийска река са установени 149 вида птици, от които 28 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 35 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид – малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 20 вида, в SPEC3 - 42 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 45 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 41 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Районът на Харманлийска река е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазване на големия маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ и дебелоклюната чучулига /Melanocorhypha calandra/, които гнездят тук в значими количества. Късопръстата чучулига /Calandrella brachydactyla/ също има представителна гнездова популация тук.

Заплахи
Районът на Харманлийска река се използва от местните хора екстензивно, основно за животновъдство и в по-малка степен за земеделие и горско-стопански дейности. Той е чувствителен към интензификацията на земеделието и горското стопанство, както и към промяната на земеделските практики. Намаляването на пашата, последвано от сукцесия, както и разораването на пасищата води до загуба на тревни местообитания за птиците (дебелоклюна чучулига, късопръста чучулига /Calandrella brachydactyla/, сива овесарка /Miliaria calandra/) и лалугера /Spermophilus citellus/, който се явява основна храна за грабливите птици. Сухите пасища и ливади са особено уязвими от пожари, както естествени, така и причинени от човека. През сухи години големи територии биват опожарявани. Горите заемат сравнително малки територии, разпръснати сред откритите пространства и около реката. Незаконната сеч и събирането на дърва за огрев влошават качеството на горските местообиатния. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове. Инвестиционен проект за изграждане на голяма водно електрическа централа на Харманлийска река, ще доведе до разрушаване на местообитанията в близост до реката. Източната част на мястото граничи с голям градски парк на Харманли, който е силно урбанизиран и активно ползван. Това води до безпокойство на птиците в тази част на мястото.

Законова защита
По-малко от 1% от територията на мястото е поставена под защита съгласно националното природозащитно законодателство. Най-голямата защитена територия тук е “Дефилето”, обявено през 1973 г. с цел опазване на характерен ландшафт. Има още две природни забележителности, обявени през 1966 г. за опазване на водопади. През 2005 бе изготвено предложение и през 2006 проведена комисия за неколкократно разширение на защитената местност „Дефилето”, което ще обхване най-запазените природни местообитания по долината на Харманлийска река. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax