избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Остров Лакът

Карта


Код
BG091

Област
Плевен

Критерий
A1, A4i, B1i, C1, C2, C6

Площ
1260,94 ha

Собственост
"държавна собственост - 98.5%; общинска собственост - %; частна собственост - 1.5%;"

Описание
Група от 3 по-големи, постоянни (Лакът, Градина и Палец) и няколко по-малки временни, образуващи се при маловодие острови в българския участък от река Дунав, самата река и заливно тополово насаждение между км. 584 и 593 източно от град Никопол. Северната му граница съвпада с държавната. На юг са Беленска низина и Никополското плато. Остров Лакът е най-големият от групата, покрит с храстова и дървесна растителност – предимно върби /Salix spp./ и тополи /Populus spp./. При ниски води между него и съседните острови Градина и Палец се образуват пясъчни коси и няколко по-малки островчета.

Птици
Групата от острови Лакът е от световно значене като постоянно място за почивка на застрашените от изчезване на планетата къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ и малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/, които зимуват по пясъчните коси на островите. Тук е и едно от най-значимите гнездови находища на морския орел /Haliaeetus albicilla/ по поречието на Дунав. Островния комплекс е подходящо място за почивка и хранене на различни водолюбиви птици, от които малкия нирец /Mergus albellus/, големия нирец /Mergus merganser/, звънарката /Bucephala clangula/ и големия корморан /Phalacrocorax carbo/ се концентрират тук.

Заплахи
Остров Лакът и околните му територии се влияят от горскостопанските дейности на острова и от хидрологичния режим на река Дунав. Всички горскостопански дейности, свързани с голи сечи, премахване на подлеса и залесяване с хибридна топола оказват отрицателно въздействие върху крайречните заливни гори на острова. Интензивния риболов в района, както и лова причиняват безпокойство на водолюбивите птици. Мащабен проект повишаването на плавателния капацитет на река Дунав - транспортен коридор №1, ще доведе до постоянна промяна на водния режим на реката, както и изчезване на плитките води около острова. Тези промени ще имат отрицателно влияние върху птиците ползващи островите като място за гнездене и почивка.

Законова защита
Сухоземната територия на мястото (около 45%) попада в природен парк “Персина”, обявен през 2000 г. за опазване на забележителни екосистеми, характерни за река Дунав. През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. Предложената защитена зона граничи с потенциална Специално защитена зона в Румъния.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax