избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Берковица

Карта


Код
BG090

Област
Монтана

Критерий
A1, C1

Площ
2799,83 ha

Собственост
"държавна собственост - 19%; общинска собственост - 34%; частна собственост - 47%;"

Описание
Берковица е комплекс от мезофилни тревни, храстови и широколистни горски формации в равнинно-хълмист район във водосборния басейн на река Бързия източно от град Берковица. Разположени са югоизточно от пътя за Монтана между селата Комарево, Бокиловци, Песочница и Мездрея на север и Раковица, Бързия, Ягодово и Слатина на юг. От няколкото типа местообитания срещащи се тук с най-голямо значение са влажните ливади, и разливи около река Бързия и нейните притоци и по хълмовете в съседство.

Птици
Ливадите Берковица са от световно значение за опазването на застрашения от изчезване на планетата ливаден дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук в голяма численост.

Заплахи
Мястото силно се влияе от човешки дейности свързани основно с традиционните практики на ползване на ливадите и пасищата. Най-сериозните заплахи са косенето на ливадите през гнездовия период на ливадния дърдавец, както и превръщане на им в обработваеми земи. Промените в хидрологичния режим на района водят до промени във влажността на ливадите. Бракониерството е разпространена практика в района и предизвиква безпокойство и пряко унищожаване на птиците, включително на ливадния дърдавец.

Законова защита
Ливадите Берковица нямат законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax