избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Ноевци

Карта


Код
BG089

Област
Перник

Критерий
A1, C1, C6

Площ
8502,73 ha

Собственост
"държавна собственост - 20%; общинска собственост - 51%; частна собственост - 29%;"

Описание
Влажните ливади Ноевци се намират в Югозападна България, на около 10 км югозападно от град Брезник. Територията е разделена на две части между които тече река Гигинска, приток на река Конска. Обхваща почти цялото куполовидно възвишение - Черна гора и на северозапад подножията на Стража планина между селата Кривонос, Ребро, Садовик, Бегуновци, Кошарево и Станьовци. Срещат се няколко типа местообитания, от които с най-голямо значение са откритите тревни пространства от мезофилни тревни формации с преобладаване на ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/ и др. във вид на влажни ливади и пасища, заобиколени от храсти и широколистни гори в по-високите места.

Птици
Влажните ливади Ноевци са от световно значение за опазването на застрашения от изчезване на планетата ливаден дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук в голяма численост.

Заплахи
Мястото силно се влияе от човешки дейности свързани основно с традиционните практики на ползване на ливадите и пасищата. Най-сериозна заплаха е мащабното превръщане на ливадите и пасищата в обработваеми земи, както и изоставянето им поради намаляване броя на пашуващите домашни животни. Развитието на инфраструктурата в района ще предизвика разпокъсване на тревните местообитания.

Законова защита
Влажните ливади Ноевци нямат законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax