избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Микре

Карта


Код
BG088

Област
Ловеч

Критерий
A1, C1, C6

Площ
12386,98 ha

Собственост
"държавна собственост - 35%; общинска собственост - 27%; частна собственост - 62%;"

Описание
Микре се намира в Северна България, в Предбалкана южно от град Ловеч. Обхваща Микренските височини южно от главен път Е772 между язовир Сопот и село Стефаново. Голям процент от територията на мястото е заета от гори – предимно широколистни от цер /Quercus cerris/ и по-малко смесени от цер с келяв габър /Carpinus orientalis/ и мъждрян /Fraxinus ornus/. На места в източната част на територията има запазени стари гори от бук /Fagus sylvatica subs. moesiaca/ и горун /Quercus dalechampii/. Откритите пространства – пасища, храсталаци и тревисти пространства, ливади представляват 1/3 от общата площ. Те са предимно обрасли с ксеротермна и мезоксеротермна растителност с преобладаване на валесийска власатка /Festuca valesiaca/, черна садина /Chrysopogon gryllus/, обикновена полевица /Agrostis capillaris/ и др. или ксеротермни съобщества с белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и черна садина.

Птици
На територията на Микре са установени 83 вида птици, от които 11 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 32 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 10 вида, в SPEC3 - 21 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 20 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 19 са вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Микре със своя комплекс от естествени влажни ливади е едно от местата в България с най-многочислена популация на световно застрашения вид ливаден дърдавец /Crex crex/ и едно от най-важните места за гнездящия тук сив кълвач /Picus canus/. Районът поддържа представителни популации на осояда /Pernis apivorus/, козодоя /Caprimulgus europaeus/, черния кълвач /Dryocopus martius/, сирийския кълвач /Dendrocopos syriacus/ и червеногърбата сврачка /Lanius collurio/.

Заплахи
Местообитанията в Микре се влияят от човешки дейности свързани основно с традиционните практики на земеползване. Пасищата се ползват на ротационен принцип, като в една година се подлагат на паша, а през следващата година се косят. Използват се обаче пасищата близост до селищата. Отдалечените се изоставят поради упадъка на животновъдството и в тях е започнало охрастяване и облесяване. Разораването на ливадите и пасищата води до пълна загуба на тези местообитания. Горите са силно повлияни от интензивното ползване, включително и голи сечи на големи площи. Премахването на старите умиращи дървета и тези с хралупи, ограничава значително възможностите на кълвачите да намират подходящи места за гнездене и храна. Реализирането на плановете за изграждане на водноелектрически централи в горното течение на река Осъм значително ще измени хидрологичния режим в целия район. Изграждането на нови пътища, комуникационни и електропреносни мрежи ще доведе до разпокъсване и снижаване качествата на местообитанията за птиците.

Законова защита
Само 0.1% от територията на Микре е поставена под законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. Защитените местности “Кюрлук”, “Петков бунар” и “Микренска усойна” са обявени за опазване на характерни ландшафти в района. 24% от територията се припокрива с КОРИНЕ място “Микре”, определено през 1998 г., поради европейското си значение за опазването на редки и застрашени местообитания. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax