избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Марица-Пловдив

Карта


Код
BG087

Област
Пазарджик, Пловдив

Критерий
A1, A4i, B1i, B2, C1, C2, C3, C6

Площ
1117,55 ha

Собственост
"държавна собственост - 46%; общинска собственост - 30%; частна собственост - 24%;"

Описание
Мястото обхваща коритото на река Марица в частта от селата Говедаре и Стамболийски, до гребния канал на Пловдив, заедно с крайречната дървесна и храстова растителност, предимно върби /Salix spp./, елша /Alnus spp./ и тополи /Populus spp./. Представлява важно местообитание за редица водоплаващи и водолюбиви птици.

Птици
Островите и пясъчните коси в реката, както и дървесната и храстова растителност по бреговете и са най-важното място по поречието на река Марица за нощувка на световно застрашения вид малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/. Тук се намира най-голямата нощувка на вида по поречието на Марица и за цялата Тракийска низина. Птиците пренощуват тук, а през деня се хранят във водоемите по поречието на реката и в низината. По време на зимуване в рамките на мястото се концентрира и речната чайка /Larus ridibundus/.

Заплахи
Територията на Марица-Пловдив е разположена в съседство с втория по големина град в България – Пловдив. Тя е подложена на силен антропогенен натиск от продължаващата урбанизация на района, както и от интензивните човешки дейности. Най-сериозните заплахи за мястото са свързани основно с управлението на водите, добива на пясък и чакъл, както и горско-стопанските дейности. Изсичането на дървесната и храстовата растителност по бреговете на Марица и залесяването с неприсъщи за района видове, както и увеличаване на добива на пясък и чакъл води до влошаване и унищожаване на местообитанията, важни за почивка на птиците, особено на малкия корморан. Тези дейности, заедно с незаконните сечи предизвикват ерозия на речните брегове. В резултат на добива на пясък и чакъл някои от естествените острови по река Марица са напълно унищожени. Дейностите свързани с отдих и туризъм в съседните територии са доста интензивни и проектите за разширяването им ще нанесат щети на значителни части от мястото. На много места и особено покрай пътищата съществуват незаконни сметища. Поради лесния достъп до територията се наблюдава значително безпокойство на птиците, причинено от незаконния лов на защитени видове, незаконен лов с мрежи, както и на умишлено пряко безпокойство на малкия корморан при местата му за нощуване.

Законова защита
Марица-Пловдив не е защитено по националното природозащитно законодателство. Част от територията, където се намира самата нощувка на малкия корморан, е в процедура за обявяване на защитена местност. През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax