избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Оризища Цалапица

Карта


Код
BG086

Област
Пловдив

Критерий
C6

Площ
3672,41 ha

Собственост
"държавна собственост - 1%; общинска собственост - 12%; частна собственост - 87%;"

Описание
Оризищата Цалапица се намират в Горнотракийската низина между едноименното село и град Съединение. Територията им е разделена на две от пътя свързващ двете населени места. На юг оризищата граничат с автомагистрала “Тракия”, на изток - с ж.п. линията Пловдив-Съединение. Западната граница съвпада с общинската, а северната преминава няколко километра южно от град Съединение. Представлява комплекс от използващи се за оризопроизводство оводнени площи, обградени с ниски диги и канали и влажни ливади разположени в непосредсвена близост до тях. На места каналите са обрасли с папур /Phragfmites australis/ и тръстика /Typha sp./. Оризищните клетки са с различно водно ниво и създават условия за обитаване на много тясно специализирани в храненето видове птици.

Птици
До сега в оризищата Цалапица са установени 46 вида птици, от които 10 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 23 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като застрашени в Европа са включени съответно в категория SPEC2 - 5 вида, в SPEC3 - 18 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 11 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 9 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Оризищата Цалапица са едно от най-важните гнездови находища на кафявокрилия огърличник /Glareola pratincola/ в Горнотракийската низина и е място, където се концентрира жълтокраката чайка /Larus cachinans/. То има много важно значение за редица водолюбиви видов птици, по време на гнездене, миграция и отчасти на зимуване.

Заплахи
Оризищата Цалапица са разположени в гъсто населен район и са подложени на силен антропогенен натиск от интензивни човешки дейности. Основните местообитания са формирани в резултат на човешката дейност и съществуването им до голяма степен зависи от сегашното ползване на земята, свързано с производството на ориз. Западането на оризопроизводството води до запустяване на оризовите полета и до постепенна загуба на подходящи за птиците местообитания. От друга страна интензификацията на производството, свързана с значителна употреба на пестициди, изкуствени торове и други химикали предизвиква промяна в качеството на водите и води до нарушаване на местообитанията. Водите, използвани за производството на ориз, идват от язовир Тополница и често са замърсени с тежки метали. Опожаряването на тръстиките и стърнищата често води до разширяване на пожарите в ценните за птиците местообитания. Изсичането на дървесната и храстовата растителност около дигите ограничава възможностите на птиците да намират подходящи места за гнездене и почивка. Други заплахи за птиците са свързани с интензивното събиране на жаби и унищожаването на голям брой земноводни при пресушаване на каналите, което води до намаляване на хранителната база за много видове птици. Поради лесния достъп до територията се наблюдава значително безпокойство на птиците, причинено от незаконен лов на защитени видове, спортен риболов, движение на моторни превозни средства, ежедневните стопански дейности и др.

Законова защита
Оризища Цалапица не са защитени по националното природозащитно законодателство. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax