избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Палакария

Карта


Код
BG084

Област
София - област

Критерий
A1, B2, C1, C6

Площ
15808,77 ha

Собственост
"държавна собственост - 5%; общинска собственост - 22%; частна собственост - 73%;"

Описание
Палакария се намира в Южна България между планините Витоша и Рила. Обхваща западната част на Самоковската котловина - Палакарийското котловинно поле с поречието на река Палакария, ляв приток на река Искър. Разположено е от северозапад на югоизток. На запад границата преминава по склоновете на Витоша и Верила в землищата на село Ярлово и следва очертанията на котловината, като на изток достига до река Искър и град Самоков. Котловината представлява дъно на съществувало през плиоцена сладководно езеро. В по-късен период от планината започват да се натрупват алувиални и ранноглациални наслаги. Днес тя е добре овлажнено котловинно поле с надморска височина от 950 м. В средата му се издигат възвишения с тектонски произход. За котловината е типична продължителната, сравнително мека зима с късно снеготопене. Основни местообитания тук са мезофилните тревни съобщества (ливади с ниски и умерено високи треви, мочури, пасища), обработваемите площи и пустеещите земеделски земи. От горите преобладават смесените и иглолистните разположени основно по склоновете на околните планини, като голям процент от тях са изкуствени плантации.

Птици
В Палакария са установени 104 вида птици, от които 4 са вписани в Червената книга на България, От срещащите се видове 37 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 21 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 15 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. Те са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Палакария поддържа най-плътната популация на белия щъркел /Ciconia ciconia/ в България. Тя е едно от най-важните места в страната за този вид, както и за ливадния дърдавец /Crex crex/ и пъдпъдъка /Coturnix coturnix/, които гнездят тук в значими количества. Белия щъркел гнезди в селищата по периферията на мястото и използва влажните ливади за хранене. В района се срещат представителни популации на градинската овесарка /Emberiza hortulana/, ястребогушото коприварче /Sylvia nisoria/, сивия кълвач /Picus canus/ и червеногърбата сврачка /Lanius collurio/

Заплахи
Палакария се влияе от човешки дейности свързани основно с традиционните практики на земеползване, земеделие и управление на водите. Пресушаването на влажните ливади предизвиква нарушаване на водния режим на територията и разрушаване на ключови за застрашените видове местообитания, особено за ливадния дърдавец и белия щъркел. Освен това разораването на ливадите и пасищата води до пълна загуба на важните за тези видове местообитания. Осъществяването на косенето и пашата е от ключово значение за поддържане на тревните местообитания. Друга човешка дейност с неблагоприятно въздействие върху местообитанията е неправилното управление на отпадъците. Ловът и бракониерството са разпространена практика в района и предизвикват безпокойство на птиците.

Законова защита
Палакария няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. Около 7% от територията е обхваната от КОРИНЕ място “Палакария”, определено през 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax