избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Свищовско-Беленска низина

Карта


Код
BG083

Област
Плевен, Велико Търново

Критерий
A1, A4i, B1i, C1, C3, C6

Площ
5440,98 ha

Собственост
"държавна собственост - 53%; общинска собственост - 5%; частна собственост - 42%;"

Описание
Свищовско-беленската низина се намира в Северна България, южно от река Дунав и Беленската островна група, между град Белене и град Свищов. На север граничи с реката Дунав, а на юг с пътя и железопътната линия Свищов-Белене. От изток е индустриалната зона на Свищов, а на запад границата преминава североизточно от село Деков. Представлява обширна крайдунавска низина, в миналото периодично заливана от река Дунав и представлявала естествен комплекс от влажни зони с богата флора и фауна. Понастоящем представлява прорязана от мрежа от отводнителни канали земеделска земя с полуестествена тревиста растителност, храсталаци и отделни и групи дървета и полезащитни пояси. В югозападната му част е разположено блатото Кайкуша.

Птици
Свищовско-беленската низина е важна междинна спирка на ятата от гъски, основно голямата белочела гъска /Anser albifrons/ и червеногуша гъска /Branta ruficollis/, при придвижването им в началото на зимата към постоянните места за зимуване. Птиците се задържат около месец в района, като основно е хранят в земеделските площи. В блатото Кайкуша гнезди световно застрашеният вид малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/. В Свищовско-Беленската низина са установени 32 вида птици, от които 4 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 16 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 4 вида, в SPEC3 - 10 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 13 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 10 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС.

Заплахи
Свищовско-Беленската низина е разположена в съседство с гъсто населен град с развита промишлена зона – град Свищов. Тя е подложена на силен антропогенен натиск от продължаващата урбанизация на района, както и от други интензивни човешки дейности. На много места и особено покрай пътищата съществуват незаконни сметища. Най-сериозна заплаха, свързана със земеделието е смяната на зърнените култури с други видове култури, промяна в предназначението на земеделските земи в регулирани или друг тип земи, както и интензивната употреба на пестициди и изкуствени торове. Промяната на местообитанията може да доведе до пълното изчезване на подходящите за зимуващите гъски местообитания. Голям инвестиционен проект на национално равнище ще бъде осъществен до северната граница на зоната – изграждането на втората в България АЕЦ – “Белене”. Очаква се строителните работи да предизвикат разрушаване на местообитанията, а така също и безпокойство на птиците, ако се осъществяват през зимния период. Блатото “Кайкуша”, разположено в югозападната част на низината е почти изцяло обрасло с тръстика и еутрофикацията му се развива много бързо. Необходимо е прилагането на спешни възстановителни мерки за предотвратяване на по-нататъшното влошаване на местообитанието и неговата загуба.

Законова защита
65% от територията на Свищовско-Беленската низина попада в природен парк “Персина”, обявен през 2000 г. за опазване на забележителни екосистеми, характерни за река Дунав. Блатото “Кайкуша” е обявено за защитена местност през 1978 г. с цел опазване местообитания на редки видове водоплаващи птици и растения, както и характерния облик на района. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax