избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Марица-Първомай

Карта


Код
BG081

Област
Хасково, Пловдив, Стара Загора

Критерий
B2, C6

Площ
11505,23 ha

Собственост
"държавна собственост - 24%; общинска собственост - 17%; частна собственост - 59%;"

Описание
Мястото обхваща участък на река Марица в района на град Първомай с крайречни местообитания и земеделски земи разположени около нея. От запад на изток територията му се простира от селата Чалъковци и Поповица до Великан и Ябълково, а от север на юг от Мирово, Градина, Крушево и Добри дол до кв. Дебър, Караджалово и Скобелево. Крайречните гори по бреговете на Марица са главно от черна елша /Alnus glutinosa/, върби (Salix alba, S. fragilis) и тополи (Populus nigra, P. alba) на места примесени с плантации от хибридни тополи.Сред земеделски еземи са разпръснати малки дъбови гори. Тревните местообитания са представени от мезофилни тревни съобщества на ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, ливадна лисича опашка /Alopecurus pratensis/, пасищен райграс /Lolium perenne/, издънкова полевица /Agrostis stolonifera/ и др. (Бондев, 1991)

Птици
На територията на Марица-Първомай са установени са 84 вида птици, от които 22 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 38 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 13 вида, в SPEC3 - 22 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 29 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 26 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Районът на Марица при Първомай е мястото в България, където белочелата сврачка /Lanius nubicus/ гнезди в най-голяма численост. Мястото е едно от най-важните в страната от значение за Европейския съюз за опазването на този вид и на късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/. Синявицата /Coracias garrulus/ и белия щъркел /Ciconia ciconia/ имат представителни за страната популации тук. През зимата по поречието на Марица редовно се среща голямата бяла чапла /Egretta alba/, а в краречните земи се задържа пойния лебед /Cygnus cygnus/.

Заплахи
Марица-Първомай е разположена в близост до гъсто населен град промишлена зона – град Първомай. Мястото е повлияно от силен антропогенен натиск в резултат на урбанизация и интензивни човешки дейности. На много места и особено покрай пътищата съществуват незаконни сметища. Теритоията е уязвима от човешки дейности, свързани основно със земеделие, горско стопанство и управление на водите. Сред най-сериозните въздействия, свързани със земеделието е премахването на естествената растителност и превръщането на пасищата и храсталачните местообитания в обработваеми земи, както и широката употреба на пестициди и изкуствени торове. Пашата се осъществява на пасища в близост до селищата, поради което тези местообитания са прекомерно изпасвани. Изсичането на дървесната и храстовата растителност по бреговете на Марица и залесяването с неприсъщи за района видове, опожаряването на кайбрежната водлюбива растителност, както и разширяването на кариерите за добив на пясък и чакъл нарушава местообитанията, които са важни за птиците ползващи ги за гнездене и почивка, особено късопръстия ястреб и голямата бяла чапла. Общите заплахи за птиците са разпокъсването, нарушаването и промяната на ценните местообитания.

Законова защита
В границите на мястото има две защитени територии, обхващащи по-малко от 1% от територията му. Те са обявени съответно през 1979 г. за опазване на находище на блатно кокиче и през 2003 г. – с цел опазване на характерна крайречна гора. Още едно находище на блатно кокиче е в процедура на обявяване на защитена територия. Около 5% от територията на зоната се припокрива с КОРИНЕ място, определено през 1998 г. поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. През 2005 година Марица-Първомай е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax